Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 1. 2018 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Uzavření pojistné smlouvy na DA
 6. Záměr směny pozemků v k. ú. Radošice p.č. 62/2 KN vzniklý GP 154-101/2017 o výměře 232 m2 za pozemek 62/4 KN vzniklý GP 154-101/2017 o výměře 262 m2 a doplatek za rozdíl m2 ve výši 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 2375 Kč s Liborem Kačenou, Jiřím Kačenou, Pavlínou Loudovou a Simonou Bártovou
 7. Záměr pronájmu pozemku p.č. 817/33 o výměře 15 m2 v k.ú. Dožice za cenu 5 Kč/m2/rok dle GP 143-223/2015 panu Krejčímu z Dožic
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci v k.ú. Dožice IE-12-0006517/12 na pozemky v k.ú. Dožice p.č. 817/10, p.č. 817/9, p.č. 817/8, p.č. 817/1, p.č. 817/5 a p.č. 815/3 o celkové výměře 720 m
 9. Výběr peněžního ústavu pro krátkodobý úvěr na financování projektu CAS a DA Mladý Smolivec
 10. Příkazní smlouva na technický dozor stavby s Ing. Václavem Machem na stavbu Starý Smolivec, Zásobování pitnou vodou
 11. Výsledek kontroly MŠ ve Starém Smolivci
 12. Zpráva stavební komise za rok 2017
 13. Zpráva o hospodaření v lese za rok 2017
 14. Žádost Jana Zodera ze Starého Smolivce na odkup pozemku
 15. Žádost Martiny Korejčkové z Kasejovic o pronájem nebytových prostor v Mladém Smolivci
 16. Úprava výše nájmu pronajímaných prostor hospody v obci Dožice z důvodu značných nákladů na provoz způsobených špatným stavem vnitřních prostor a zařízení
 17. Dotace poskytované obcí na rok 2018
 18. Krajské dotace na rok 2018
 19. Informace o probíhajících projektech
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 1. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.01.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace