Hospodaření v lese v r. 2012

Krátké zhodnocení hospodaření v lese v roce 2012.

Hospodaření v lesích
Hospodaření v lesích
Hospodaření v lesích

Těžba dřeva – celý loňský rok se nesl ve znamení příznivých prodejních cen za dřevní hmotu. Celková těžba bez samovýroby činila 1098 m³. Povolená výše těžby dle platného hospodářského plánu je 1500 m³ a nedotěženo bylo tedy cca 400 m³. Polovinu z této sumy připadlo na plánované probírky a těžbu nahodilou (kalamitní) v porostech do 40 let. Zisk z těchto spíše pěstebních nežli těžebních zásahů je minimální. Mýtní úmyslná těžba činila 250 m³ a plánovaná výše 350 m³ se tedy nenaplnila. V červenci obecní lesy postihla větrná kalamita a nejvíce byly poškozeny hlavně porosty ve věku 50 – 80 let. Celková výše kalamitního dřeva byla 400 m³. I díky zpracování této hmoty byl celkový zisk v obecních lesích 366 000. Kč.

Pěstební činnost – jak vyplývá z tabulky ,,Hospodaření v lese“, postupně se snižuje objem prací v pěstební činnosti (ožin, nátěr), ale opět byla zalesněna zemědělská plocha (1,8 ha) čímž úbytek není až tak velký Pokud bude nadále dotační podpora , obec chce v zakládání lesních pozemků pokračovat (Přídraž), i když poslední dvě jarní období s výskytem pozdních mrazíků tuto snahu narušují. Na mráz citlivé dřeviny jsou poškozovány a následně špatně odrůstají. Přesto je tento objem pěstebních prací na celkovou rozlohu lesního majetku příliš velký a výrazně se promítá do celkového výsledku hospodaření. Náklady se daří snižovat i získáváním dotací na výše zmiňované zalesnění zemědělských půd (77 000 Kč) a také prodejem sazenic z vlastní lesní školky. Její provoz byl zlegalizován v souladu se zákonem a vypěstované sazenice mají platné doklady o původu a mohou být tak dodávány případným zájemcům. V loňském roce bylo prodáno 11 900 ks sazenic. I v příštích letech bude sazenic přebytek a je možnost jejich zakoupení za příznivé ceny. S cílem ušetřit obec počala s pěstováním vlastních ročních semenáčků a nebude je tedy muset dokupovat. Celá lesní školka byla taktéž nově oplocena (350 m pletiva).

Na zisku se podílí i ,, krajské dotace“. Podporovány jsou hlavně výchovné zásahy v porostech do 40 let (probírky a prořezávky) a zalesňování melioračními a zpevňujícími dřevinami (JD, BK, OL…).Nad těmito příspěvky v budoucnu a hlavně na jejich výši na jednotku visí otazník. Při nízké mýtní těžbě (absence těchto porostů) a vysokým nákladům na pěstební činnost bez výše uvedených podpor nelze počítat s výrazně vyššími příjmy.

Hospodaření v lese za rok 2012 Celkem / množství
Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 1148,00
Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) 18750,00
Zalesněná plocha v ha 3,30
Ožínání v ha 7,50
Nátěr v ha 9,32
Vyklízení - klest v ha 1,46
Probírky v ha 12,77
Prožezávky v ha 3,51
Tržby 1 061 686 Kč
Tržby samovýroba 4 710 Kč
Tržby prodej stromků 59 500 Kč
Dotace zaměstnanci 47 780 Kč
Dotace zalesnění louky 77 540 Kč
Dotace les 93 688 Kč
Těžba, přibližování -416 096 Kč
Práce, mzdy, ostatní práce -449 720 Kč
Přímé náklady, stromky, chemie -109 461 Kč
Výsledek za rok 2012 - zisk 366 627 Kč

Autor článku: Jára L.

Autor fotografií: Jára L.

Publikováno: 07.03.2013

Aktualizováno: 22.08.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace