Oznámení(archiv dokumentů)

Oznámení zahájení řízení o změně honiteb

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

VŽP/4011/2009-Sý
Vyřizuje / tel / e-mail: Ing. Josef Sýkora / 371519732 / josef.sýkora@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 25.1.2010

Oznámení zahájení řízení o změně honiteb
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ţivotního prostředí, jako orgán vykonávající státní správu na úseku myslivosti věcně příslušný dle ustanovení § 60 zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“)a místně příslušný dle § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.o obecním zřízení obdrţel dne 30.12.2009 od Ing. Zbyňka Šťastného nar. 15.4.1955 bytem Doţice 1 ţádost o změnu honitby Kasejovice a Kladrubce podle § 31 odst. 4 „ zákona“. Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) zahájeno správního řízení ve výše uvedené věci.
Účastníci řízení (vlastníci dotčených honebních pozemků)se mohou k zahájení řízení písemně vyjádřit do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však do 15.2.2010 jinak k nim nebude přihlíţeno. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska jednotlivá HS a MS. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.
Do podkladů k rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Nepomuk odboru výstavby a ţivotního prostředí č. dveří 12 v úřední dny PO a ST od 7.00 do 18.00 hod. v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
Přílohy:
Příloha č. 1 soupis přičleňovaných pozemků.

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a ţivotního prostředí
v zastoupení Ing. Josef Sýkora

Rozdělovník k Č.j.: VŢP/4011/2009-Sý

Zbyněk Šťastný Ing. Doţice 1 335 01 Nepomuk
Vlasta Blahoutová Ing. V Dolcích 303, 252 28 Černošice
Höferová Jaroslava, Ďáblická 161/8 Praha 8 Ďáblice 182 00
Kopecký Lubomír, Zličinská 2274/26 Praha 6 Břevnov 169 00
Honební společenstvo Kladrubce, Milan Šmíd, starosta, Podhůří 2, 335 01 Nepomuk
Honební společenstvo Kasejovice, Josef Faměra, starosta, Polánka 13 335 44 Kasejovice
Honební společenstvo Ml. Smolivec Jan Spour, starosta, Budislavice 2, 335 01 Nepomuk
Honební společenstvo Čečovice Jaroslav Sládek, starosta, Čečovice 33, 335 01 Nepomuk
Myslivecké sdruţení Kasejovice Fr. Ledvina, předseda, Kasejovice 282, 335 44 Kasejovice
Myslivecká sdruţení Ţivotice Milan Šmíd, předseda, Podhůří 2, 335 01 Nepomuk
AGROCHOV Kasejovice-Smolivec,a.s. 335 44 Kasejovice
OBEC Mladý Smolivec č. 95 335 01 Nepomuk
Lenka Kunešová Řesanice 11, 335 44 Kasejovice
Věra Nachtmannová Plaská 1338/39, 323 00 Plzeň
Vladimíra Přibáňová Čechova 5, 1727/8, 301 00 Plzeň
Marie Hlavničková Budislavice 15, 335 01 Nepomuk
Josef Puţej ML. Smolivec 78, 335 01 Nepomuk
Pavel Nachtman Budislavice 30, 335 01 Nepomuk
Václav Netušil Vondroušova 1191/43 Praha Řepy 163 00
Petr Villhelm PhDr. Budislavice 1, 335 01 Nepomuk
Jan Nachtman Arch. Dubského 966 Strakonice 386 01
Vladimír Nachtman Budislavice 7, 335 01 Nepomuk
Zdeněk Nachman Ing. Plzeňská 679, 339 01 Klatovy
Václav Klain Budislavice 39, 335 01 Nepomuk
Lucie Fousová Budislavice 21, 335 01 Nepomuk
Václav Sluka Budislavice 21, 335 01 Nepomuk
Danouš Pletánek Ing. Višňová 2837/7 Sev. Terasa, Ústí nad Labem 400 01
Václav Dobiáš Budislavice 31, 335 01 Nepomuk
Marie Maroušová Šeříková 924, 330 11Třemošná
Václav Hlavnička Budislavice 15, 335 01 Nepomuk
Václav Bláha Budislavice 5, 335 01 Nepomuk
Jan Spour ml. Budislavice 2, 335 01 Nepomuk
Jan Spour st. Budislavice 2, 335 01 Nepomuk
Anna Vojířová Protifašistických bojovníků 100, 261 01 Příbram
Václav Skuhravý Budislavice 44, 335 01 Nepomuk
Lubomír Kříţ Budislavice 40, 335 01 Nepomuk
Marie Kříţová Budislavice 40, 335 01 Nepomuk
Olga Hlinková Přetlucká 2330/31, 100 00 Praha Strašice
Václav Šole Kasejovice 273, 335 44 Kasejovice
Marie Šolová Vojanova 775/14, 318 00 Plzeň
Josef Nešvara Bolevecká 680/14, 323 02 Plzeň
Vladimír Nešvára Generála Janouška 896/22, 190 00 Praha
Jan Kubíček Ing. Ve Višňovce 482, 332 09 Štěnovice
Jana Netušilová Doţice 105, 335 01 Nepomuk
Anna Valtová Dvůr Lnáře 18, 387 42 Lnáře
Petr Vávra Rybářství Lnáře 387 42 Lnáře 71

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce příslušného Obecního úřadu.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace