Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 2. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nabídka Ing. Kláry Salzmann, PhD. na vypracování územní studie zlepšení stavu veřejných prostranství a systému sídelní zeleně v obcích
 6. Určení člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem MěÚ Nepomuk OVŽP na zpracování zprávy o uplatňování ÚP Mladého Smolivce
 7. Uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720319589 s Kooperativou pojišťovnou a.s.
 8. Záměr pronájmu místnosti v budově knihovny v Mladém Smolivci čp. 99 pro nutriční poradenství
 9. Záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Dožice p. č. 588 PK o výměře 3349 m2 a p.č. 584/2d2 PK o výměře 9148 m2 za účelem zemědělského podnikání
 10. Hostování pouťových atrakcí
 11. Vlajka pro Tibet
 12. Výběr firmy na zpracování LHP na dalších 10 let
 13. Žádost paní Kudrnovské na odkoupení pozemku v Radošicích
 14. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Mladý Smolivec na rok 2018
 15. Žádosti na finanční příspěvek na provozování hostinské činnosti a prodeje potravin
 16. Žádost Simony Beránkové o zrušení výpovědi
 17. Výzva zastupitelům obcí na doplacení odměn pro okrskové volební komise za volbu Prezidenta ČR
 18. Nabídka firmy AZ stavební chemie s.r.o na sanaci a izolaci zdiva hasičárny ve Starém Smolivci
 19. Krajské dotace na rok 2018
 20. Informace o probíhajících projektech
 21. Došlá pošta
 22. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 2. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.02.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace