Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15.3.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 15.3.2019 od 18. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtový výhled na období 2019 – 2023
 5. Žádost paní Pojerové z Radošic o směnu pozemku 978/9 za část pozemku 978/16 v k. ú. Radošice
 6. Žádost firmy Agrochov Kasejovice – Smolivec a. s. o pronájem pozemků p.č. 1162.KN o výměře 150 m2, p. č. 239/1 KN o výměře 629 m2 a p. č. 235/13 KN o výměře 1205 m2 pro provozování zemědělské činnosti za cenu 3300Kč/ha/rok
 7. Změna vyhlášky 1/2016 na zábor veřejného prostranství
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0013745/SOBS VB/1 „Dožice, PJ, P. Č. 91/1-NN“ s firmou ČEZ Distribuce a. s. IČO 24729035
 9. Výměna zdroje vytápění v MŠ Starý Smolivec
 10. Smlouva na dopravní obslužnost na rok 2019 s Plzeňským krajem
 11. Dodatek č. 11 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10100417 ze dne 1. 1. 2008 s firmou RUMPOLD – P s.r.o., IČO 61778516
 12. Doplněná nabídka firmy WoXi think different s. r. o. na výměnu kanalizačních vpustí
 13. Žádost o připojení se k akci „Hodina Země“
 14. Zmocnění právního zástupce obce k zastupování v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn 59 A 12/2018
 15. Dopis paní Hřídelové z Dožic ohledně stavu účelové komunikace v Dožicích
 16. Výběr firmy na zhotovení ZMR na rekonstrukci VO v Dožicích od hostince na konec obce ve směru na Nepomuk a Čížkov
 17. Příprava VŘ na zakázku ZMR na rekonstrukci VO v Mladém Smolivci
 18. Příprava VŘ na ZMR na výměnu vodoměrů v Mladém Smolivci
 19. Pravidla pro prodej nebo směnu pozemků ve vlastnictví obce
 20. Pravidla pro vyplácení náhrad cestovného zastupitelům a zaměstnancům obce
 21. Podmínky pronájmu prostor v hostinci v Dožicích
 22. Dotace 2019
 23. Došlá pošta
 24. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 3. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace