Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.10.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 18. 10. 2019 od 18 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Záměr prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 946/22 KN o výměře 21 m2 za cenu 60 Kč/m2/dle GP 212-319/2018 a náklady na zaměření ve výši 5000 Kč nebo záměr směny pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 946/22 KN o výměře 21 m2 za pozemek p.č. 223/2 v k.ú. Mladý Smolivec o výměře 100 m2 a náklady na zaměření ve výši 5000 Kč
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015500 Radošice. PJ, parcela č. 424/6-NN firmě ČEZ Distribuce a.s.
 7. Přijetí dotace od PK z programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti na pořízení jednoho měřiče
 8. Smlouva o poskytnutí dotace od PK z programu Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče pro lékařský obor všeobecné praktické lékařství na projekt Modernizace vybavení ordinace praktického lékaře v Mladém Smolivci
 9. Sběr jedlých olejů a tuků, sběr kovů
 10. Hřiště Radošice – doplněný rozpočet
 11. Příprava rozpočtu na rok 2020
 12. Oprava požární nádrže ve Starém Smolivci, projektová dokumentace, výběr zhotovitele, uzavření smlouvy o dílo
 13. Prodej nebo opravy movitého majetku
 14. Výměna zdroje vytápění v Dožicích v budově čp. 46
 15. Žádost o dotaci do projektu EFEKT na výměnu svítidel v obci Dožice
 16. Informace o probíhajících stavebních akcích
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10.10.2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.10.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.10.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace