Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 2. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19.2.2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Smlouva na finanční příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2015 s Plzeňským krajem
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-0005566/01 Mladý Smolivec – náves s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 6. Žádost o vyjádření ke stavbě Dožice, PJ, k NN – od hostince v Dožicích na konec obce směr Mladý Smolivec mimo ulice Ke mlejnu
 7. Žádost Jana Novotného z Příbrami o hostování pouťových atrakcí v našich obcích v roce 2015
 8. Žádost Zbyňka Krátkého z Mladého Smolivce o zřízení vodovodní přípojky k novostavbě
 9. Směna pozemků v k.ú. Dožice p.č. 817/26 o výměře 12 m2 a 817/25 o výměře 2 m2 za pozemek 4/7 o výměře 5 m2 s doplatkem metrů 9 m2 za cenu 30 Kč/m2 dle GP 138-238/2014 a náklady na zaměření 2935 Kč s Petrem Arnoštem z Dožic
 10. Žádost Martina Šrejla z Dožic o umístění dopravní značky zákaz vjezdu v Dožicích k čp. 51 a informace o vyklizeném vjezdu na části pozemku p.č. 817/12 v k.ú. Dožice
 11. Žádost Lubomíra Kříže o sponzorský dar pro KPŽE Budislavice
 12. Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 13. Nabídka Obce Tmaň na odkup použitých kontejnerů na tříděný odpad
 14. Informace o obdržených dotacích a podaných žádostech na rok 2015
 15. Informace o výsledku hospodaření v lese za rok 2014
 16. Jmenování hodnotící komise pro zakázku malého rozsahu VŘ na nákup devítimístného automobilu a nákladního automobilu PICK-UP
 17. Výběr dodavatele devítimístného automobilu a nákladního automobilu PICK-UP
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 2. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.02.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace