Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20.2.2020(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20.2.2020 od 18 h v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Revokace přijatých usnesení u bodu č. 13 v zápisu z veřejného zasedání ZO č. 13/19 konaného dne 13. 12. 2019 a u bodu č. 15 v zápisu z veřejného zasedání ZO 1/20 konaného dne 16. 1. 2020 - o koupi budovy v obci Radošice na st. p. č. 58/3 a pozemku p. č. 208 a 2/12 pozemku p.č. 170 vše v k.ú. Radošice od pana Berana z Březnice
 6. Koupě budovy v obci Radošice, která je součástí st. p. č. 58/3 o výměře 53 m2 a pozemku p. č. 208 o výměře 239 m2 a 2/12 pozemku p. č. 170 o výměře 425 m2 vše v k.ú. Radošice od pana Berana z Březnice
 7. Hospodaření v lese
 8. Podání žádosti o dotaci do programu Ekologické investiční projekty 2020 na zpracování projektové dokumentace na vodovod Radošice
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Václavě Fialové z Radošic, IČO 69961999, na provozování obchodu hostince v obci Radošice na rok 2020
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec panu Františku Veselému, IČO 44624166, na provozování prodeje potravin v Dožicích
 11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Marii Křížové, IČO 18699979, na provozování hostince v Budislavicích
 12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Petře Boušové,IČO 45414700, na provozování hostince ve Starém Smolivci
 13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec organizaci ALKA o. p. s., IČO 27240185, na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s pronájmem prostor a službami spojenými s pronájmem
 14. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti PK a uzavření smlouvy na tuto dotaci
 15. Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
 16. Žádost o odprodej pozemku p. č. st. 125 v k. ú. Mladý Smolivec firmě ČEZ Distribuce, a.s.
 17. Žádost o závazné stanovisko s výstavbou firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.
 18. Příprava VŘ na zakázku ZMR „Místní komunikace Mladý Smolivec včetně prostranství“ a informace o poskytnutí dotace na tuto akci
 19. Strategický plán Obce Mladý Smolivec na období 2021 – 2025
 20. Obnova katastrálního operátu k.ú. Starý Smolivec
 21. Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
 22. Došlá pošta
 23. Diskuse

Mladý Smolivec, 13.2.2020

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.02.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.02.2020

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace