Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 4. 2017(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení a zápisu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství se sídlem ve Štěnovicích a hospodaření
 6. Informace z místního šetření ohledně neoprávněného zásahu do vlastnického práva Karla Šišky ze Starého Smolivce stavbou
 7. Revokace a doplnění usnesení o výběru vydavatele Smoliveckých novin
 8. Prodej pozemku p.č. 870/29 o výměře 33 m2 v k.ú. Starý Smolivec a pozemku p.č. 870/31 o výměře 9 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 262-206/2016 manželům Panuškovým ze Starého Smolivce
 9. Směna pozemků v k. ú. Mladý Smolivec p.č. 946/35 KN vzniklý GP 203-198/2016 o výměře 44 m2 za pozemek 975 KN o výměře 36 m2 a doplatek za rozdíl m2 ve výši 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 2750 Kč s Františem Faměrou z Mladého Smolivce
 10. Směna pozemků v k. ú. Mladý Smolivec 405/7 KN vzniklý GP 202-197/2016 o výměře 305 m2 za pozemky 405/6 KN o výměře 211 m2, dále p.č. 937/7 KN o výměře 22 m2, a dále p.č. 937/14 KN o výměře 66 m2 a doplatek za rozdíl m2 ve výši 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 4650 Kč a náhradu za vzrostlé stromy na pozemku 405/7 v k.ú. Mladý Smolivec s Františkem Faměrou z Mladého Smolivce
 11. Zrušení prodeje pozemku p.č. 817/33 v k.ú. Dožice panu Jaroslavu Krejčímu z Dožic schváleného usnesením 8/16
 12. Zrušení prodeje pozemku p.č. 946/7 v k.ú. Mladý Smolivec panu Luboši Bůžkovi z Plzně schváleného usnesením 6/16
 13. Veřejná služba a s ní spojené povinnosti
 14. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 901 v k.ú. Starý Smolivec s Státním pozemkovým úřadem v Plzni
 15. Rekonstrukce VO v Dožicích - část od hostince směr Mladý Smolivec a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci
 16. Odstoupení od smlouvy o dílo na projektování rekonstrukce hostince v Dožicích
 17. Informace o dotacích pro rok 2017
 18. Rekonstrukce místních komunikací v roce 2017
 19. Věžní hodiny v Radošicích
 20. Návrh směny pozemku v Radošicích č.p. 62/4 za pozemek, na kterém se nachází dětské hřiště
 21. Informace o jednání s manažerem České pošty ohledně Pošty v Dožicích
 22. Žádost MS Stráž o souhlas s udělením výjimky k vjezdu na cyklostezku Starý Smolivec – Dožice
 23. Žádost MS Stráž o věcné dary na dvě střelecké soutěže v roce 2017
 24. Žádost Blanky Nachtmanové z Budislavic o dotaci na pořádání závodů ve vytrvalosti koní
 25. Došlá pošta
 26. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 4. 2017

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.04.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.04.2017

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace