Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20.9.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 20.9.2019 od 18 hod v hostinci v Dožicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost paní Cigánkové o odkoupení pozemku p. č. 946/22 a části pozemku p. č. 946/17 v k. ú. Mladý Smolivec
 6. Žádost o sponzorský dar KPŽE Budislavice
 7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec HC Mladý Smolivec
 8. Žádost pana Jiřího Růta o poskytnutí věcných darů na pořádání dvou tenisových turnajů
 9. Složení povodňové komise
 10. Uzavření dodatku smlouvy se společností REMA Systém, a.s. - Zapojení se do projektu „Zelená Obec“
 11. Hřiště Radošice
 12. Příprava projektu firmou Arbocom s. r. o., podaná žádost o dotaci
 13. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v Dožicích“ s firmou ROADFIN STAVBY s. r. o., IČO 04852427
 14. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Tenisový kurt Starý Smolivec“ s firmou A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868
 15. Příprava VŘ na požární nádrž ve Starém Smolivci
 16. Příprava rozpočtu Obce Mladý Smolivec na rok 2020
 17. Provozní řád tenisového kurtu ve Starém Smolivci
 18. Povinné čipování psů
 19. Podmínky pro úhradu TKO pro rok 2020
 20. Dotace
 21. Smlouva na zakoupení měřičů s firmou SOVT – RADIO s.r.o., IČO 47238810
 22. Informace o probíhajících stavebních akcích
 23. Došlá pošta
 24. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 9. 2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.09.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace