Rozhodnutí(archiv dokumentů)

Stavební povolení na stavbu - přístřešek pro automobily a altán.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne: 18.5.2009
MÚ/VŽP/1490/09
VŽP/2374/2009 - Vita
Vyřizuje / tel / e-mail: Tomáš Matík / 371519733 / tomas.matik@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 31.7.2009

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 18.5.2009 podali

Jan Lederbuch, nar. 19.7.1946, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1,
Zdeňka Lederbuchová, nar. 17.10.1951, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení
na stavbu:
přístřešek pro automobily a altán

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 55/2 v katastrálním území Mladý Smolivec.

Stavba obsahuje:
- Přístřešek pro automobily o rozměrech 6,4 x 9,6 m, pro možnost stání třech automobilů, jedná se o jednopodlažní objekt, opláštěný ze tří stran. Střecha bude sedlová s maximální výškou hřebene 4,1 m.
- Altán o rozměrech 4,3 x 6,2 m s přistavěným krbem o rozměrech 1,1 x 1,5 m, jedná se o jednopodlažní objekt, opláštěný ze dvou stran, a vestvěným krbem. Střecha bude sedlová s maximální výškou hřebene 3,6 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres situace v měřítku 1:250, s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků. Přístřešek pro automobily bude umístěn na pozemku parc. č. 55/2 v katastrálním území Mladý Smolivec a to min. 4,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 52/2 a 26,6 m od společné hranice s pozemkem st. č. 124 v k.ú. Mladý Smolivec. Altán bude umístěn na pozemku parc. č. 55/2 v katastrálním území Mladý Smolivec a to min. 0,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 57/1 a 18,9 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 55/1 v k.ú. Mladý Smolivec.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. Arch. Jiří Kučera, ČKA - 02363, Zářečská 638, 341 01 Horažďovice, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
 3. Stavebník je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
 4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  a) Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
 6. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 7. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor: Jiří Kučera.
 8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona stavebník (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
 9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
 10. Dešťové vody ze stavby budou svedeny nezávadným způsobem na pozemek stavebníka vsakováním
 11. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.
 12. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 11.5.2009 pod č. j.: HSPM-800-2/OP/SPD-2009:
  - splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Petrem Čonkou dne 14.11.2008 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
  - bude osazen jeden hasící přístroj s hasící schopností 34A a k závěrečné prohlídce bude doložen doklad o jeho provozuschopnosti ve smyslu § 9 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
  - K závěrečné prohlídce doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
 13. Stavebník splní podmínky závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nepomuk odboru – VŽP ze dne 10.6.2009 pod č. j.:VŽP/1898/2009-Le:
  - Závěr Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ k územnímu řízení o umístění předmětné stavby: záměr výše uvedené stavby “Přístřešek pro automobily + altán“ na pozemku p. č. 55/2 v k.ú. Mladý Smolivec je možný bez podmínek.
 14. Odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
 15. Sousedská práva nesmějí být dotčena ani majetek poškozen.
 16. Zbylá zemina z výkopů a odpad ze stavby se nezávadným způsobem uloží na pozemku stavebníka a nebo se odveze na místo skládky určené OÚ Mladý Smolivec.
 17. Po dokončení stavby stavebník oznámí odboru výstavby a životního prostředí užívání stavby dle § 119 - § 121 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jan Lederbuch, nar. 19.7.1946, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1,
Zdeňka Lederbuchová, nar. 17.10.1951, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1

Odůvodnění:
Dne 18.5.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na místě na 8.7.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území jelikož stavba se nachází v současně zastavitelném území obce a plní doplňkovou funkci ke stávajícímu RD. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje stanovisko dne 11.5.2009 pod č. j.: HSPM-800-2/OP/SPD-2009.
- Městský úřad Nepomuk odbor – VŽP závazné koordinované stanovisko ze dne 10.6.2009 pod č. j.:VŽP/1898/2009-Le.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Mladý Smolivec, Miroslav Zíka, Jiří Růt, Darja Růtová, Alistair Knox-Crawford, Lubomíra Knox-Crawfordová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 4.8.2009
Sejmuto dne: 19.8.2009

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 18.5.2009.

Obdrží:
účastníci územního a stavebního řízení (dodejky)
Jan Lederbuch, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1
Zdeňka Lederbuchová, Mladý Smolivec 96, 335 01 Nepomuk 1
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1
Miroslav Zíka, Mladý Smolivec 26, 335 01 Nepomuk 1
Jiří Růt, Mladý Smolivec 98, 335 01 Nepomuk 1
Darja Růtová, Mladý Smolivec 98, 335 01 Nepomuk 1
Alistair Knox-Crawford, Bellušova 1804/7, 155 00 Praha
Lubomíra Knox-Crawfordová, Bellušova 1804/7, Stodůlky, 155 00 Praha 515

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň-č. j.: HSPM-800-2/OP/SPD-2009.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.08.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.08.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace