Územní rozhodnutí(archiv dokumentů)

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí vydává územní rozhodnutí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne: 27.4.2009
MÚ/VŽP/1385/09 VŽP/2026/2009 - Vita
Vyřizuje / tel / e-mail: Jitka Musilová 371 519 760 jitka.musilova@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 25.6.2009

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 27.4.2009 podalo Čepro, a.s., IČ 60193531, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, kterou na základě plné moci zastupuje firma MIVET, s.r.o.,Praha, Ing. Ladislav Turena, Ing. Ladislav Turena, IČ 27363627, Na Bohdalci 1479/10, 100 00 Praha 10
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení
na stavbu:

přeložka stanice katodické ochrany Radošice
Mladý Smolivec, Radošice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 754/3, 754/31, 754/32, p. p. k. 744, 754/6, 754/9, 754/10 v katastrálním území Radošice. Stavba obsahuje:
- Aktivní katodická protikorozní ochrana stávajícího produktovodu ČEPRO, a.s. Třemošná - Bělčice
- předmětem stavby je přeložka stávající stanice katodické ochrany (SKAO) produktovodu ČEPRO, a.s. Radošice do nové lokality v k.ú. Radošice
- SKAO zajišťuje aktivní protikorozní ochranu stávajícího produktovodu Třemošná - Bělčice a je jeho nutnou součástí

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

  1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 2000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Název výkresu je situace nové SKAO Radošice
  2. Stavebník splní podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců sítí – jsou zapracovány v předložené dokumentaci a jsou její součástí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ladislav Turena (ČKAIT – 0000332), firma MIVET, s.r.o., Praha; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
  2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  3. Stavba bude dokončena do do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  4. Stavba bude provedena dodavatelsky, firmou: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101.
  5. Stavebník je povinen zajistit, před zahájením prací, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci (způsobilou osobou), k jejichž křížení či souběhu při stavbě dojde, a v místech křížení prokazatelně provést jejich „předání a převzetí“.
  6. Pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu.
  7. Po dokončení stavby stavebník oznámí odboru výstavby a životního prostředí užívání stavby dle § 119 - § 121 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Čepro, a.s.,, Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Odůvodnění:
Dne 27.4.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 24.6.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Mladý Smolivec, František Šampalík, PhDr. Zdeňka Vaněčková, Petr Čada, Jaroslav Čada, Václav Bárta, Václav Bárta, Anna Bártová, Anna Tůmová, Josef Polan, Jan Fiala, Anna Kačenová, Pavel Kačena, Marie Rachová, Anna Fialová, Petr Rott, Blažena Rottová Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- nebyly uplatněny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Upozornění:
o Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Přesáhne-li stavba dobu stanovenou v § 15 odst. 1 tohoto zákona stavebník (investor) zajistí oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
o Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 25.6.2009
Sejmuto dne: 10.7.2009

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.4.2009.

Obdrží:
Účastníci územního řízení:
hlavní účastníci (dodejky)
MIVET, s.r.o.,Praha, Ing. Ladislav Turena, Hostinského 1523/15, 155 00 Praha 5
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1
vedlejší účastníci (veřejnou vyhláškou)
František Šampalík, Květná 2297/40, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
PhDr. Zdeňka Vaněčková, Přemyslovská 1925/40, Žižkov, 130 00 Praha 3
Petr Čada, Západní 1726/49, 360 01 Karlovy Vary 1
Jaroslav Čada, Květinová 145/36, Křimice, 322 02 Plzeň 5
Václav Bárta, Radošice 11, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Václav Bárta, Radošice 11, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Bártová, Radošice 13, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Tůmová, Hvožďany 101, 262 44 Hvožďany
Josef Polan, Radošice 67, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Jan Fiala, Radošice 38, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Kačenová, Radošice 29, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Pavel Kačena, Radošice 29, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Marie Rachová, Čížkov 10, 335 64 Čížkov u Blovic
Anna Fialová, Žákava 112, 332 04 Nezvěstice
Petr Rott, Květnového Vítězství 1739/10, Chodov, 149 00 Praha 415
Blažena Rottová, Bořivojova 771/112, Žižkov, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení (dodejky)
Hlavní účastník
MIVET, s.r.o.,Praha, Ing. Ladislav Turena, Hostinského 1523/15, 155 00 Praha 5
Vedlejší účastníci (dodejky)
František Šampalík, Květná 2297/40, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
PhDr. Zdeňka Vaněčková, Přemyslovská 1925/40, Žižkov, 130 00 Praha 3
Petr Čada, Západní 1726/49, 360 01 Karlovy Vary 1
Jaroslav Čada, Květinová 145/36, Křimice, 322 02 Plzeň 5
Václav Bárta, Radošice 11, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Václav Bárta, Radošice 11, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Bártová, Radošice 13, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Tůmová, Hvožďany 101, 262 44 Hvožďany
Josef Polan, Radošice 67, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Jan Fiala, Radošice 38, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Anna Kačenová, Radošice 29, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Pavel Kačena, Radošice 29, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Marie Rachová, Čížkov 10, 335 64 Čížkov u Blovic
Anna Fialová, Žákava 112, 332 04 Nezvěstice
Petr Rott, Květnového Vítězství 1739/10, Chodov, 149 00 Praha 415
Blažena Rottová, Bořivojova 771/112, Žižkov, 130 00 Praha 3
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
dotčené správní úřady
1.JVS a.s.,, Severní I 2264/8, 370 10 Č. Budějovice
Vojenská a ubytovací správa Plzeň, Radobyčická 25, 304 50 Plzeň 1
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 56, 130 76 Praha 3
RWE Distribuční služby, s r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2
RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 2300/75, P.O.BOX 166-Praha, 100 00 Praha 10 Strašnice
ČEZ ICT Services, a.s., Poskytování sítí, Slovanská Alej 33, 326 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 2
Městský úřad Nepomuk odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1
Obecní úřad Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec

Vyvěšeno na úřední desku: 25.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.07.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace