Veřejná vyhláška(archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti.

Obecní úřad Mladý Smolivec č. 95
335 01 Nepomuk
Tel.: 371585145
Vyhotovil: Skuhravá

Ve ř e j n á v y h l á š k a
o možnosti převzetí písemnosti

OÚ Mladý Smolivec v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že písemnost vydaná dne 19. 10. 2009 pod názvem

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

adresovaná:

Antonín Mareček ml., nar. 20. 7. 1971, trvale bytem Starý Smolivec č. 89

je uložena dne 19. 10. 2009 na OÚ v Mladém Smolivci, a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení

Pondělí, středa 7.00- 17.00 hod.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Vyvěšeno na úřední desku: 19.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.11.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace