Veřejná vyhláška(archiv dokumentů)

Oznámení o zahájení stavebního řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
Naše zn./ č.j.: DOP/400/2010-Čas
Vyřizuje / tel./ e-mail: Zdeňka Častová / 371519758 / zdenka.castova@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 1.3.2010

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška

Dne 24.2.2010 byla přijata na Městský úřad Nepomuk žádost Obce Mladý Smolivec, IČ: 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, o vydání stavebního povolení na stavbu „Cyklostezka – Formanská stezka – Starý Smolivec – Dožice dl. 2950 m“, situované na pozemcích parc. č. 895, 896 v katastrálním území Starý Smolivec, parc. č. 922, 923 v katastrálním území Mladý Smolivec, parc. č. 1154 v katastrálním území Radošice, parc. č. 790 v katastrálním území Dožice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 5 zdejšího odboru dopravy (doporučené návštěvní dny pondělí a středa od 7 do 18 hod.).

Mgr. Jiří Bešta
Vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Obecní úřad Mladý Smolivec tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Účastníci řízení - dodejky:
- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
- Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
- ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a správci sítí:
- Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, Anglické nábř. 7, 306 10 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VžP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
- VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
- NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

Na vědomí :
- vlastní k založení

Vyvěšeno na úřední desku: 02.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.03.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace