Výzva „Přístavba Hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa“(archiv dokumentů)

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - „Přístavba Hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa“

V Mladém Smolivci dne 1. 7. 2011

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Z důvodů poskytnutí finanční pomoci na realizaci projektu s názvem „Přístavba Hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa“, kdy realizace projektu bude zajišťována zadávacím řízením, se obracím na Vás, jako na potenciální dodavatele.
Výběr dodavatele bude prováděn na základě ustanovení Zákona o veřejných zakázkách.
Na základě výše uvedeného Vás vyzývám k předložení nabídky.

Informace o předmětu zadávané zakázky:
Zadávací řízení zahrnuje:
Stavební část –Přístavba Hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa dle projektové (technické) dokumentace.

Bližší specifikace je součástí „Zadávací dokumentace“, která je přílohou této výzvy.

Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: Obec Mladý Smolivec
Adresa: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
IČ: 00256935

Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Informace o možnosti získání dodatečných informací jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek:  20. 7. 2011 do 12.00 hod
Místo podání nabídek:  Obecní úřad Obce Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95,
335 01 Nepomuk

Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otvírání obálek: 20. 7. 2011, ve 13.00 hod.
Termín posuzování a hodnocení nabídek: 20. 7. 2011, ve 13.30 hod.
Místo otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek: OÚ Obce Mladý Smolivec
Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk

Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je dva měsíce, tzn. konec zadávací lhůty je stanoven na 20. 9. 2011.

Dovoluji si upozornit, že potenciální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady. Zájemce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů a základní kvalifikační předpoklady prostřednictvím:

  • profesní kvalifikační předpoklady - Oprávněním k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání uchazeč nebo zájemce doloží v úředně ověřené kopii, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení výzvy
  • základní kvalifikační předpoklady – Čestným prohlášením (příloha této výzvy); četné prohlášení uchazeč nebo zájemce doloží v originále (čestné prohlášení podepisuje za firmu každý statutární orgán samostatně).

Lhůta pro předložení dokladů prokazující profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady potenciálního dodavatele je shodná s lhůtou pro podání nabídek tj. do 20. 7. 2011 do 12. 00 hod.

Nejsou akceptovány nabídky na dílčí plnění předmětu zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

Nabídky včetně všech souvisejících dokladů se předkládají ve dvou vyhotoveních, jeden originál a jedna kopie!

V případě, že budete nabídku posílat poštou, na obálku s nabídkou prosím uveďte text: „Zadávací řízení „Přístavba Hasičské zbrojnice Starý Smolivec – 1. etapa – NEOTVÍRAT!“. Předání nabídky v obálce je možně i osobně na výše uvedeném místě pro podávání nabídek.

Eva Kubová
Starostka obce

Přílohy:

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace