Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec.

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se na svém zasedání dne 16. 4. 2015 usnesením č. 4/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mladý Smolivec a jejích částí Starý Smolivec, Dožice, Radošice, Budislavice, včetně nakládání se stavebním odpadem *1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na:
  1. biologické odpady rostlinného původu,
  2. papír,
  3. sklo,
  4. plasty včetně PET lahví,
  5. nápojové kartony,
  6. kovy,
  7. nebezpečné komunální odpady,
  8. objemný odpad,
  9. směsný komunální odpad.
 2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) h).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby na tříděné odpady čl. 2, odst. 1) písm. b) až e) jsou umístěny: Mladý Smolivec před budovou OÚ a vedle čp. 35, Starý Smolivec naproti KD a u hřiště, Dožice vedle hostince, Radošice vedle hostince a Budislavice naproti kostelu.
 3. Zvláštní sběrné nádoby na tříděné odpady čl. 2, odst. 1) písm. a) jsou umístěny v Budislavicích vedle hřbitova v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
 4. Zvláštní sběrné nádoby na tříděné odpady čl. 2, odst. 1) písm. f) jsou umístěny ve Starém Smolivci v areálu objektu U kovárny čp. 47.
 5. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. biologické odpady rostlinného původu – barva černá
  2. papír - barva modrá,
  3. sklo - barva bílá a zelená,
  4. plasty, PET lahve - barva žlutá,
  5. nápojové kartony – barva žlutá,
  6. kovy – barva hnědá.
 6. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složko komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů *2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
  1. typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat od svozové firmy kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímají na skládce v Chrástu u Březnice, telefonní kontakt je možné zjisti i na obecním úřadu.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec ze dne 1. 1. 2013
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 5. 2015

Podepsáni:
Jan Spour - místostarosta
Eva Kubová - starostka obce

 

*1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

*2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

Zveřejněno: 17.04.2015.

Schváleno: 16.04.2015

Účinnost: 02.05.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace