Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec a jejich částí Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se na svém zasedání dne 13. prosince 2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Veřejné prostranství

Pro účely vyhlášky jsou stanoveny pravidla pohybu psů na všech veřejných prostranstvích v obci. Veřejným prostranstvím ve smyslu zákona o obcích jsou dle místní povahy všechny návsi, ulice, chodníky a veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení ve všech částech obce, tj. Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice, Budislavice.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby na vodítku nebo s náhubkem. Užitím náhubku a vodítka není dotčena odpovědnost majitele psa dle občansko právních předpisů, případně jeho průvodce, za škodu na zdraví, životě nebo majetku psem způsobenou jeho chováním.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3 o pohybu zvířat na veřejném prostranství, ze dne 8. 3. 1996.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Eva Kubová - starostka obce
Václav Hlinka - místostarosta obce

1) Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: 14.12.2007.

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 30.12.2007

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace