Obec Mladý Smolivec

Historie a památky Starý Smolivec

Historie a památky obce Starý Smolivec.

Historie

Prvním známým držitelem vsi je vladyka Drslav doložený r. l368. Následující vlastník byl od r.1413 Přibík z Řesanic. Jeho rodu Starý Smolivec po dlouhá léta náležel. Bratři Václav a Mikuláš zde kolem r.1550 vybudovali kamennou tvrz s dřevěnou nástavbou. Po Ondřeji Řesanském z Kadova zdědila Smolivec jeho dcera Zuzana, která se roku 1614 provdala za Jana Lipovského z Lipovice. Za svoji účast ve stavovském povstání proti králi Ferdinandovi II. byl pokutován, ale později obvinění zproštěn. Zemřel r.1632 a pochován je v kasejovickém kostele.
Jeho vnuk František Karel prodal r.1697 Starý Smolivec Jiřímu Vojtěchovi Janovskému z Janovic, který jej připojil k panství Oseleckému. V první polovině l8. století vystavěli Oselečtí ve Smolivci patrový barokní zámek s kaplí Povýšení svatého kříže. Pravděpodobně jde o dílo italského mistra Antonína de Maggiho.
V místním panském dvoře byl letech 1647 - 1849 provozován pivovar. Kontribuční sýpka provozovaná v letech 1790 - 1879 stojí dosud a stále slouží svému účelu, nyní jako součást sušky na obilí. Právě při její stavbě byla odstraněna budova o rozměrech 14 x 24 m. Síla stěn přes 150 cm byla známkou o její starobylosti a totožnosti s někdejší tvrzí.
Součástí oseleckého panství byl Smolivec do roku 1887. V uvedeném roce hrabě Viktor Boos Waldek prodal místní dvůr, zámek, 350 ha lesů i 140 ha zemědělské půdy držiteli lnářského panství hraběti Karlovi z Lilgenau za 170 000 zlatých.
První budova místní dvoutřídní školy postavená roku 1827, nynější č.p. 16 - se zvoničkou, sloužila svému účelu do r.1905. V uvedeném roce byla otevřena nová patrová školní budova č.p. 80. Tu opustili poslední žáci 30.6.1976. Nyní je nově rekonstruovaná a slouží jako škola mateřská.
V roce 1654 ves pozůstávala ze 6 statků obhospodařených, dvou nově obydlených, 3 pustých. Dále zde jsou uvedeni 2 chalupníci, 9 zahradníků a dva domky pusté. 1720 se vykazuje 22 hospodářů, krejčí, kovář, myslivna, koželužna, ovčín a mlýn na nestálé vodě. Roku 1770 měla ves 42 čísel.
Na počátku 20.stol. zde stálo 80 domů s 665 obyvateli. Obec byla elektrifikována v roce 1929, vodovod zřízen r.1958. Hasičský sbor zde pracuje od r.1894 a pod jeho patronací působil i ochotnický divadelní soubor a místní knihovna.

Památky

1. Barokní zámek v centru obce
Zámek v centru obce je barokní stavba z počátku 18 století. V přízemí bývala menší kaple Povýšení sv. Kříže a ještě v roce 1910 byla fasáda vyzdobena barokním členěním včetně podokeních parapetů tumbovitého tvaru. Po druhé světové válce byl zámek několikrát přestavěn a díky nevhodně zvoleným úpravám došlo k výraznému znehodnocení historické hodnoty stavby. V současné době slouží jako kulturní dům s pohostinstvím a možností ubytování.

2. Socha sv.Vincence
Jedná se o barokní práci z první poloviny osmnáctého století.

3. Kaplička

4. Památník padlých v první sv.válce

Související články:

Karel Kabátník

Karel Kabátník

Dne 17. února 2014 nás navždy opustil pan Karel Kabátník.

Starý Smolivec  1413 – 2013

Starý Smolivec 1413 – 2013

Historie stará 600 let po současnost pohledem pana Karla Kabátníka.

Křížek před Hajdrbalnou ve Starém Smolivci

Křížek před Hajdrbalnou ve Starém Smolivci

Krátké pojednání o křížku u Hajdrbalny ve Starém Smolivci z pera ing. J. Kratochvílové.

Po stopách žoldnéřů a Bitva u Starého Smolivce

Po stopách žoldnéřů a Bitva u Starého Smolivce

Velice obsáhlý článek na toto téma s titulem "Po stopách žoldnéřů a Bitva u Starého Smolivce" připravil nejen pro milovníky historie pan Karel Kabátník