Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 2. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 2 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření
5. Složení povodňové komise, povodňový plán obce
6. Žadost Agrochov Kasejovice o odkup pozemků parc.č.st.94/3v k.ú.Radošice a části parc.č.427/5 v k.ú. Radošice
7. Žádost paní Petry Boušové o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování hostince ve Starém Smolivci
8. Žádost paní Marie Křížové o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec na provozování hostince v Budislavicích
9. Návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu „Rekonstrukce produktovodu Bělčice-Třemošná v k.ú. Radošice
10. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Vlastislavem Baštářem za práce pro Obec Mladý Smolivec- svoz dětí do MŠ, zimní údržba, práce v lese a údržba veřejného prostranství
11. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Štěpánem Cigánkem na činnosti spojené s provozní údržbou vodovodů Obce Mladý Smolivec
12. Dotace a probíhající stavební akce
13. Došlá pošta
14. Diskuse


Mladý Smolivec, 09.02.2023

Podepsán: František Konvář, starosta obce

Zveřejněno: 09.2.2023
Sejmuto: 16.2.2023