Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 1. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Hospodaření v lese
 6. Darovací smlouva s JUDr. Magdou Pištorovou na finanční obnos 10000 Kč
 7. Žádost manželů Markových z Dožic o odkup pozemku v k. ú. Dožice, parc. č. 817/36 dle GP 198-399/2021
 8. Žádost pana Ráže z Dožic o odkup pozemku v k. ú. Dožice, parc. č. 817/34 dle GP 189-347/2021
 9. Žádost pana Skuhravého z Mladého Smolivce na odkup pozemku parc. č. 946/38 dle GP 227-346/2021
 10. Prodej pozemku v k. ú. Budislavice p. č. 616/37 o výměře 32 m2 dle GP 102-445/2018
 11. Žádost pana Kříže z Budislavic o odkup pozemku p. č. 616/38 o výměře 2 m2 dle GP 102-445/2018
 12. Žádost pana Růta z Mladého Smolivce o pronájem části pozemku v k. ú Mladý Smolivec p. č. 946/8 o výměře 130 m2
 13. Žádost pana Šlaise z Mladého Smolivce o pronájem části pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p. č. 932/1 o výměře 32 m2
 14. Žádost firmy Thi Nhung Vu, IČO 25464922, o pronájem prodejny o výměře 120 m2 v obci Dožice za účelem prodeje potravin
 15. Návrh na udělení označení „Čestný hrob“ hrobovému místi 73b na pohřebišti v Budislavicích
 16. Vyjádření k žádosti o směnu pozemku parc. č. 946/26 za parc. č. 946/18 v k. ú. Mladý Smolivec
 17. Výše příspěvku za členství v SMS ČR
 18. Výše nájemného v obecních bytech
 19. Uzavření nových nájemní smluv na byt čp. 10 v Radošicích a čp. 27 v Mladém Smolivci
 20. Odpadové hospodaření v roce 2021
 21. Odpadové hospodářství a uzavření dodatku č. 14 smlouvy na odstranění odpadů s firmou RUMPOLD-P s.r.o., IČO 61778516
 22. PSOV 2022 – dotační program Plzeňského kraje
 23. Přehled o daňových příjmech obce za rok 2021, přehled o spotřebě elektriky za rok 2021
 24. Dotace a probíhající stavební akce
 25. Došlá pošta
 26. Diskuse

Mladý Smolivec, 13. 1. 2022

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Zveřejněno: 13.1.2022
Sejmuto: 20.1.2022