Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26.8.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26.8.2021 od 18 h v hostinci v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
 6. Podpora obcí postižených tornádem
 7. Podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na výdaje JSDHO poskytovanou obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR – II. fáze
 8. Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Smolivecké noviny
 9. Žádost o věcné dary Mysliveckého spolku „Stráž“ Mladý Smolivec, z. s. na Memoriál Václava Matouška
 10. Žádost o poskytnutí věcného sponzorského daru pro SDH Dožice na Prakyádu Lukáše Zajíce
 11. Žádost o poskytnutí věcného sponzorského daru pro SDH Budislavice na uspořádání pouťových atrakcí v Budislavicích
 12. Žádost Domova pro seniory Vlčice o finanční dar na zakoupení mobilního sprchového systému
 13. Prodejna v Dožicích
 14. Žádost Hany a Václava Kabíčkových o odkup pozemku p. č. 584/9 v k. ú. Dožice o výměře 85 m2
 15. Žádost o vydání souhlasného stanoviska Agrochovu Kasejovice- Smolivec a. s. na akci „Přístavba skladu“ v zemědělském areálu v Mladém Smolivci
 16. Dopis Jana a Jany Bláhových ohledně výstavby propustků
 17. Dopis pana Šťastného ohledně nemovitostí č. p. 1 v Radošicích a pozemků s ním souvisejících
 18. Přívalové deště léto 2021 v Mladém Smolivci
 19. Cenový marketing na oponu a zvukovou techniku
 20. Postup ohledně užívání pozemku 616/9 v k.ú. Budislavice
 21. Prodeje, pronájmy a směny pozemků
 22. Nabídka pana Hrdličky na odprodej pozemků v k.ú. Dožice
 23. Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
 24. Došlá pošta
 25. Diskuse

Mladý Smolivec, 19. 8. 2021

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Zveřejněno: 19.8.2021
Sejmuto: 26.8.2021