Obec Mladý Smolivec

Rekonstrukce kostela sv.Michaela Archanděla v Dožicích

Rozsáhlá rekonstrukce jedné z nejstarších památek smolivecka kostela sv.Michaela Archanděla v Dožicích začala.

Začátek rozsáhlé rekonstrukce kostela
V roce 2007 jsem se spolu se zastupiteli obce rozhodla, že kostel začneme opravovat. Samozřejmě jako první přišla řada na střechu. Do kostela sice nezatékalo, ale hlavní věž se nakláněla, bylo to následkem porušení krovu – shnilé nosné části. V roce 2007 jsem sháněla potvrzení, posudky a povolení. V roce 2008 začala samotná oprava kostela. Po konzultaci s MVDr. Václavem Červeným, prvním náměstkem hejtmana PK a na památkovém úřadě s paní ředitelkou Ludmilou Drncovou Mgr. jsme podali žádost do Havarijního programu střecha na obnovu kulturní nemovité památky. Celou rekonstrukci střechy jsme rozdělili na dvě části, nejprve oprava hlavní věže a poté oprava lodi a sanktusníkové věže. Obdrželi jsme na opravu v roce 2008 dotaci ve výši 300 tis. Kč. Rozpočet na rekonstrukci hlavní věže byl od firmy Cihla Josef z Předmíře ve výši 318094,60 Kč.
Oprava začala 3. 9. 2008 montáží lešení. Tesařské práce prováděla firma Čejka Zdeněk ze Zámlyní a pokrývačské práce a klempířské práce provedla firma Cihla Josef z Předmíře. Střecha hlavní věže je opravena tak, aby korespondovala s původní podobou,, pouze jsme dostali povolení nově osadit na kostele okapy a svody. Pro střešní krytinu byla použita taška bobrovka režná, plechování, okapy a svody z titanzinku,, kříž věže bude zinkově zlacený. První etapa opravy byla dokončena 15. října 2008. Toliko bylo opraveno v roce 2008. Další opravy plánujeme pro rok 2009 dokončení opravy střechy nad lodí a oprava sanktusníkové věžičky. Do dalších let oprava fasády, oprava oken a dveří. Vnitřní fasáda by také zasloužila opravit a kostel nově vymalovat. Bude-li nám štěstí přát a získáme-li finanční prostředky, věřím, že se nám řada z těchto plánu a snů splní…..

Technický popis kostela
Jednolodní zděná omítaná orientovaná stavba s hranolovou věží v západním průčelí, obdélnou lodí a zhruba čtvercovým presbyteriem. Střechy – na věži stanová dvoudílná, dolní část tvaru čtyřbokého komolého jehlanu krytá bobrovkami, horní tvaru štíhlého šestibokého jehlanu pobitá plechem. Nad lodí střecha sedlová na presbyteriem valbová. Krytina tašky bobrovky. Nad presbyteriem sanktusová věžička s cibulí a lucernou. Fasády převážné hladké, lisenový rámec, na věži přechází na západě ve dva šikmé opěráky. Okna obdélná, záklenky. Klenby spočívají na římse, která přechází i na triumfální oblouk s téměř půlkruhovým, mírně stlačeným zaklenutím, v lodi jednotlivá pole jsou oddělena pasy na pilastrech, jejichž obdoba tvoří orámování triumfálního oblouku. V západní části lodi kruchta. (Čerpáno z evidenčního listu nemovité kulturní památky)

Historie kostela
Roku 1553 koupil Mauric Chanovský z Dlouhé vsi Dožice od Jana, dědice Markvarta Martinkovského z Roseče. Mauric Chanovský vystavěl roku 1575 kostelík sv. Michaela. Poté kostel dědili či kupovali mnozí a poslední z držitelů Josef Jáchym Vančura z Řenic prodal Dožice roku 1777 křížovníkům Svatomářským řádu sv. Jana. Tito pak drželi koupený majetek až do r. 1926 a dočkali se pro ně si málo příjemného osvobození naší vlasti z třistaleté poroby a v dějinách našeho národa nejslavnějšího dne 28. října 1918, kdy vrácena národu českému národní i politická samostatnost byla. Řád Maltánských rytířů, když pak na základě zákona záborového a zákona o pozemkové reformě i jemu část majetku byla rozparcelována a rozdělena mezi místní bezzemky a občany s malou výměrou půdy, zbytek čítající asi 80 ha půdy orné s loukami a rybníky a asi 217 ha lesa prodal Dr. Karlu Šťastnému i s kostelíkem.sv. Michaela Archanděla.
Kostel doznal první větší přestavby v roce 1862-1863, což dokazuje nápis na krovu velké věže a dochované zápisy v kronikách, kostel byl v této době rozšířen. V roce 1907 byl uvnitř nově upraven a vymalován. V roce 1910 musel být opravován i krov, neboť se nalezl nápis na krovu hlavní věže 1910 Jan Křížek“.
29. 4 1956 byla provedena oprava střechy hlavní věže, kterou poškodila vichřice – ta shodila kopuli i s křížem na zem vedle kostela. Oprava byla provedena vyspravením. Opravu dle záznamu na krovu provedli dle nápisu na krovu „ Oprava věže a nová báň 29.4.0195, Václav Říha,Lnáře 100, Václav Tesař, Lnáře, Josef Valenta, Dožice 12, Na shledanou 29.4.1956.“ Při tomto poškození báně zřejmě došlo podle pamětnice a správkyně paní Krejčové ke ztrátě písemností a dokumentů z kopule.
Další opravu provedl opět podle vyrytého vzkazu na trámech hlavní věže „Valenta Josef, Kamejk čp. 12, 15. 6. 1971“. Tato oprava byla červený nátěr oplechování věže.
Hlavní věž nebyla od té doby opravována, drobné opravy byly provedeny nad lodí,, přesněji byla vyspravena sanktusníková věžička, a to v roce 1994. Každoročně se obec postarala o to, aby do kostela alespoň nepršelo, a proto vždy po nějakém vichru, spadla-li nějaká taška, byla závada opravena, většinou p. Zachatým Františkem z Dožic, místním pokrývačem.
Kostel patřil až do znárodnění rodině Šťastných. Poté ho komunisté zabrali, zákonem 142/1947. Samotný zábor se uskutečnil v roce 1948. Kostel i s kompletním vybavením patřil do roku 48 Šťastným, poté státu a pro revoluci, když rodina Šťastných požádala o navrácení veškerého majetku včetně kostela, bohužel jim bylo navráceno vše, kromě kostela sv. Michaela Archanděla, neboť se v té době kulturní památky nevracely, byl kostel přidělen tzv. přídělem Obci Mladý Smolivec, který spravuje pět částí a to Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

V Mladém Smolivci 15. října 2008 zapsala Eva Kubová

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová