Obec Mladý Smolivec

Vyhlášení výzvy III. vlny kotlíkové dotace od 1.6. do 30.11.2021

Plzeňský kraj vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 560/21 ze dne 26. 4. 2021 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".
Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2021 od 8:00 hod do 30. 11. 2021, 14:00 nebo do vyčerpání alokace ve výši 15 000 000 Kč.
Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" tvoří přílohu č. 1.
Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.
Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:

  • plynový kondenzační kotel
  • tepelné čerpadlo
  • kotel pouze na biomasu

Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.

https://www.plzensky-kraj.cz/vyhlasujeme-dalsi-vyzvu-k-podavani-zadosti-v-ramc