Obec Mladý Smolivec

Výzva

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "KLUB DOŽICE".

V Mladém Smolivci dne 27. 3. 2012

Výzva k předložení nabídky

Z důvodů předpokládaného poskytnutí finanční pomoci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu s názvem „KLUB DOŽICE“, kdy realizace projektu bude zajišťována zadávacím řízením „KLUB DOŽICE“, se na Vás obracím, jako na potenciálního dodavatele.

Výběr dodavatele bude prováděn na základě ustanovení „ Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007-2013“, zejména ustanovení bodu 11. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace.

Na základě výše uvedeného Vás vyzývám k předložení nabídky:

Informace o předmětu zadávané zakázky:

Zadávací řízení zahrnuje:

Stavební část – rekonstrukce stávající budovy na pozemku p. č. 584/2 díl 2 PK v k.ú. Dožice. Stavební část úprav bude prováděna dle projektové (technické) dokumentace „Klubovna na poz. č. parc. 584/14 (584/2 díl 2 PK) a 584/7 katastrální území Dožice“.

Bližší specifikace je součástí „Zadávací dokumentace“, která je přílohou této výzvy.

Identifikační údaje zadavatele:

Jméno/název: Obec Mladý Smolivec
Adresa: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
IČ: 00256935

Informace o zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Informace o možnosti získání dodatečných informací jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2012 do 12.00 hod
Místo podání nabídek: Obecní úřad Obce Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95,
335 01 Nepomuk

Termín otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otvírání obálek: 16. 4. 2012 v 17.00 hod.
Termín posuzování a hodnocení nabídek: 16. 4. 2012 v 17.30 hod.
Místo otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek: OÚ Obce Mladý Smolivec
Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk

Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je 3 měsíce, tzn. konec zadávací lhůty je stanoven na 17. července 2012.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu.

Prokázání profesních kvalifikačních a základních kvalifikačních předpokladů

Dovoluji si upozornit, že potenciální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady. Zájemce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů a základní kvalifikační předpoklady prostřednictvím:

  • profesní kvalifikační předpoklady - Oprávněním k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání uchazeč nebo zájemce doloží v originále nebo úředně ověřené kopii, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení výzvy
  • základní kvalifikační předpoklady – Čestným prohlášením (příloha této výzvy); četné prohlášení uchazeč nebo zájemce doloží v originále (čestné prohlášení podepisuje za firmu každý statutární orgán samostatně).

Lhůta pro předložení dokladů prokazující profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady potenciálního dodavatele je shodná s lhůtou pro podání nabídek tj. do 16. 4. 2012 do 12. 00 hod.

Nejsou akceptovány nabídky na dílčí plnění předmětu zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

Nabídky včetně všech souvisejících dokladů se předkládají ve dvou vyhotoveních, jeden originál a jedna kopie!

V případě, že budete nabídku posílat poštou, na obálku s nabídkou prosím uveďte text: „Zadávací řízení „KLUB DOŽICE – NEOTVÍRAT!“. Předání nabídky v obálce je možné i osobně na výše uvedeném místě pro podávání nabídek.

S pozdravem
Eva Kubová
Starostka obce

Přílohy:

Zveřejněno: 27.3.2012