Obec Mladý Smolivec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ml.Smolivec za rok 2005.

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly
Škroupova 18, 30613 Plzeň
Č.j. EK/1255/05
zveřejňuje:

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2005.
IČO:6878392

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti DSO Mikroregion Nepomucko podle ustanoveni § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znéní (dále jen „zákon o obcích").

Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9.11.2005 a 4.5.2006 v sídle Mikroregionu Nepomucko, A.Němejce 63, Nepomuk.

Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Miroslava Vyskočilová
kontrolor - Ing. Marcela Šaškova

Součinnost při přezkoumáni hospodařeni poskytovaly:
Ing.Jiří Holec - manažer

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.
Rozdélovník:
Výtisk č. 1 - pro obec
Výtisk č. 2 - pro vedoucího odděleni kontroly KÚPK
Výtisk č. 3 - pro finanční kontrolu KÚPK

A. Výsledek přezkoumání

Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.. spočívajíc v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušeni povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodařeni za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumáni hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

B. Plněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při dílčím přezkoumání byly zjištěny nedostatky a byly odstraněny
b) při přezkoumáni hospodařeni územního celku za předchozí rok  byly zjištěny nedostatky - byly odstraněny

C. Závěr
I. Při přezkoumání hospodařeni DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2005 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb

a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,34%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,69%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Ing.Miroslava Vyskočilová
Ing. Marcela Šaškova

Tato zpráva se předává jako Návrh zprávy o výsledku hospodaření. K tomuto návrhu máte právo podat písemné stanovisko do 30 pracovních dnů od předáni zprávy. Pokud nevyužijete své právo podat písemné stanovisko, považujte tuto zprávu za konečnou Zprávu o výsledku přezkoumáni hospodaření.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni obdržel a s jejím obsahem byl seznámen starosta obce.

Dne 4.5.2006

Zveřejněno: 28.6.2006
Sejmuto: 13.7.2006