Povolení(archiv dokumentů)

Povolení ke kácení dřevin.

Obecní úřad Mladý Smolivec
Č.j.: 374/09
Vyřizuje: Kubová Eva
V Mladém Smolivci 23. října 2009

Obecní úřad Mladý Smolivec, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) po provedeném správním řízení, jehož hlavními účastníky jsou (dle § 27 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., právní řád): Obci Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, rozhodl podle ustanovení § 8, odst. 1 „zákona“ takto:

p o v o l u j e s e

Obci Mladý Smolivec, bytem Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk pokácení lípy 2 ks obvod 120 cm na pozemku parcelní číslo 1148/1 KN v katastrálním území Radošice a pokácení lípy 1 ks obvod 120 cm na pozemku parcelní číslo 946/15 KN v k. ú. Mladý Smolivec. Kácení bude provedeno v mimovegetačním období tj. od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010. V souladu s § 9 „zákona“ se žadateli ukládá náhradní výsadba, a to v k. ú. Radošice na původní místa 2 ks vzrostlejších lip a v k. ú. Mladý Smolivec 1 ks lípy na náhradní pozemek na hřiště za OÚ Mladý Smolivec.

O d ů v o d n ě n í

Dne 21. 10. 2009 byla obecnímu úřadu v Mladém Smolivci doručena zpráva o posouzení stavu proschlých lip, vypracovaná p. Zahradníkovou a p. Trhlíkem a usnesení zastupitelstva obce č. 10/09. Zastupitelstvo obce jim uložilo dne 24. 9. 2009 povinnost zjistit stav proschlých lip na návsi v Radošicích a v Mladém Smolivci. Komise v tomto složení tak učinila a zastupitelstvu Obce doporučila dne 15. 10 2009 na veřejném zasedání pokácení lip, jak je uvedeno ve zprávě a zastupitelstvo obce dne 15. 10 2009 tento postup schválilo, viz výrok tohoto rozhodnutí.
Žádost byla odůvodněna (viz posudek): prosychání větví, hniloba, stromy mají duté kmeny a to z důvodu špatně ořezaných těchto lip již v roce 1996. Vzhledem k tomu, že se jedná v obou obcích o veřejná prostranství a že hrozí nebezpečí pádu, je tady možnost vzniku škody na majetku a životech občanů.
Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci prořezání dřevin rostoucích mimo les, což bylo řádně oznámeno všem známým účastníkům řízení. Důvody uvedené v žádosti jsou natolik závažné, že orgán ochrany přírody obecního úřadu Mladý Smolivec, zastoupený starostkou obce Evou Kubovou, po důkladném vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, rozhodl v souladu s § 8 odstavec 1 „ zákona“, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení prostřednictvím OÚ v Mladém Smolivci ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Toto rozhodnutí obdrží: p. Obec Mladý Smolivec.
Toto rozhodnutí nabývá právní moci dne: 8. listopadu 2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 23.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.11.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace