Obec Mladý Smolivec

Hřbitov

Obec Mladý Smolivec je provozovatelem veřejného pohřebiště v Budislavicích.

Provoz pohřebiště upravuje: Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec

Plánek veřejného pohřebiště v Budislavicích.

Smlouvy

Hrobové místo na hřbitově je možné užívat pouze na základě platné nájemní smlouvy (Vzor - Smlouva o nájmu hrobového místa) Pronájem se sjednává na dobu deseti let a v současné době jsou hrobová místa pronajatá na období 2020 - 2029. 

Nájemné

Stanovené nájemné od 1. 1. 2020 pro hrobová místa POHŘEBIŠTĚ v Budislavicích 10 Kč/m2/rok. Výměra hrobových míst je určena na základě geometrického zaměření jednotlivých hrobů.

Nájemné hrobového místa pohřebiště Budislavice pro Obec Mladý Smolivec

Povinnost nájemce

Nájemce nemůže bez souhlasu pronajímatele zmenšovat či zvětšovat pomník na hrobovém místu. Veškeré stavební úpravy musí předem nahlásit pronajímateli a získat k jejich provedení souhlas.

Ukládání ostatků do hrobových míst je nájemce povinen oznámit provozovateli. Oznámení se provádí prostřednictvím vyplněné karty pochovaných, kterou nájemce odešle na Obecní úřad v Mladém Smolivci.

Okolo jednotlivých hrobových míst a za nimi není dovoleno ukládání nádob, nářadí, znehodnocených květinových výzdob, starých svíček a odpadu z vyhořelých svíček. Správce pohřebiště je oprávněn takové předměty uložené kolem hrobových míst odstranit.