Obec Mladý Smolivec

Vodní hospodářství

Veřejné vodovody provozuje Obec Mladý Smolivec v obcích Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Starý Smolivec. Obec Mladý Smolivec je majitelem, správcem i provozovatelem uvedených veřejných vodovodů. V obci Radošice je výstavba veřejného vodovodu plánována v horizontu pěti let.

Cena

Cena vody pro všechny veřejné vodovody je schvalována zastupitelstvem. 

VODNÉ PRO OBEC MLADÝ SMOLIVEC OD 1. 8. 2019

Od roku 2019 je vodné stanoveno na 15 Kč/m3 bez DPH, cena vody s DPH (10%) je 16,50 Kč/m3.

Odečty

Odečty se v obci Mladý Smolivec provádějí dálkově, v obci Budislavice, Dožice a Starý Smolivec se provádějí fyzicky pravidelně na přelomu června a července. Odběratelům je vždy oznámen termín odečtů s předstihem.

Úhrada

Úhrada za vodu je splatná do 30. září daného roku na základě provedeného odečtu. Úhradu je možné provést v hotovosti do pokladny Obce Mladý Smolivec nebo na účet u KB Přeštice č. 5822361/0100, variabilní symbol se uvede číslo popisné místa odběru a do poznámky se uvede místo odběru. Částka za vodné bude sdělena každému odběrateli na základě odečtu u paní účetní na telefonu 602175479 nebo mailem ucetni@mladysmolivec.cz.

Nové přípojky

Nové přípojky na veřejný vodovod je možné zřídit na základě povolení provozovatele.

Podmínky připojení na veřejný vodovod jsou stanoveny v provozním řádu veřejného vodovodu. Nemovitost může být na veřejný vodovod připojena pouze na základě vydaného povolení na základě žádosti, po zaplacení poplatku za připojení ve výši 3500 Kč/přípojku. Zájemce si podává žádost (volnou formou), kde uvede údaje o žadateli, specifikuje místo, které má být připojeno, termín, do kdy požaduje nemovitost připojit, způsob napojení na veřejný vodovod. Po schválení žádosti provozovatel vydává povolení. Žadatel si přípojku nechá zhotovit dle podmínek v povolení odbornou firmou a náklady na připojení včetně navrtávací soupravy na hlavní řad hradí sám. Odběratel musí na odběrné místo uzavřít smlouvu (Vzor - Smlouva o dodávce pitné vody) a při dodržení podmínek stanovených v povolení a provozním řádu veřejného vodovodu může vodu odebírat.

Upozornění na závady

Upozornění na závady své vodovodní přípojky nebo vodovodního řadu ve svém okolí je povinen učinit odběratel a každý občan bezodkladně na telefon 371585145, 602175471 nebo na mail ou@mladysmolivec.cz.