Obec Mladý Smolivec

Odpadové hospodářství

Informace o nakládání s odpady.

Kanalizace

Kanalizace v obci Mladý Smolivec a jejích částech Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Starý Smolivec a Radošice byla vybudována původně jako dešťová, do níž byly postupně napojeny přepady ze septiků či domovních čistíren. Kanalizační síť ve všech obcích je gravitační s povolením vypouštění do volných vyústí. Obec Mladý Smolivec je majitelem, správcem i provozovatelem uvedených veřejných kanalizací.

Nové přípojky na veřejnou kanalizaci je možné zřídit pouze na základě povolení provozovatele. Podmínky připojení na veřejnou kanalizaci jsou stanoveny v provozním řádu kanalizace. Nemovitost může být na veřejnou kanalizaci připojena pouze na základě vydaného povolení na základě žádosti. Zájemce si podává žádost (volnou formou), kde uvede údaje o žadateli, specifikuje místo, které má být připojeno, termín, do kdy požaduje nemovitost připojit, způsob napojení na veřejnou kanalizaci. Po schválení žádosti provozovatel vydává povolení a při dodržení podmínek stanovených v povolení a provozním řádu kanalizace může vodu vypouštět.

Domovní čistírny vyžadují rovněž souhlas při napojení na veřejnou kanalizaci za výše uvedených podmínek.


Komunální odpady

Nakládání s komunálními odpady na území obcí Mladého Smolivce se řídí OZV Mladý Smolivec.

Svoz odpadů

Odvoz komunálních odpadů na Mladosmolivecku zajišťuje firma RUMPOLD-P s.r.o. Firma zajišťuje pravidelný vývoz domovních popelnic i kontejnerů na separovaný odpad.

Vývoz popelnic

 • Zimní období od 1. 10. do 30. 4 daného roku – pravidelně jednou za týden vždy ve čtvrtek
 • Letní období od 1. 5. do 30. 9. daného roku – pravidelně jednou za čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek

Rozpis svozů SKO pro rok 2023

Tříděné (separované) odpady se vyváží nepravidelně, dle potřeby.

Poplatek

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadu je stanoven ve vyhláškou, kterou naleznete v části vyhlášky.

Splatnost poplatku je do 31. 3. daného roku. Úhradu poplatku je možné provést v hotovosti do pokladny Obce Mladý Smolivec nebo na účet u KB Přeštice č. 5822361/0100, variabilní symbol se uvede číslo popisné nemovitosti a do poznámky se uvede část obce.


Tříděné odpady

Tříděné odpady se ukládají do sběrných nádob v jednotlivých obcích. Na území Mladosmolivecka je 7 sběrných míst:

 • Budislavice u kostela
 • Dožice u hostince
 • Mladý Smolivec u obecního úřadu a u obchodu
 • Starý Smolivec u kulturního domu a u hřiště
 • Radošice u hostince

Sběrné nádoby máme žluté - plast, modré - papír, šedé - kov, zelené – sklo, oranžový sběrný box na textil a černá popelnice na jedlé oleje a tuky.

Plast

Co patří do plastu – žlutý kontejner:
PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren. Dále je možné do kontejneru ukládat nápojové kartony – tetrapak, krabičky od pitíček, džusů, mléka atd.
!!! Nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev, kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním materiálem,…)!!!

Papír

Co patří do papíru – modrý kontejner:
veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity, letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)

Kov

Co patří do kovu – šedý kontejner:
drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Sklo

Co patří do skla – zelený kontejner:
skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.
!!! Nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!

Textil

Co patří do textilu – oranžový box:
veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovaná nositelná obuv (ne lyžařská!!), hračky
!!! Nepatří sem koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné textilie, mokré textilie!!!

Olej a jedlé tuky

Co patří do oleje – černá popelnice:
zbytky oleje z pánví, zbytky z fritovacích hrnců, zbytky tuhých tuků (máslo, hera, apod.) nalité do plastových lahví.
!!! Nepatří sem masážní a kosmetické oleje, technické oleje (motorové, mazací, apod)!!!


Nebezpečné a objemné odpady

Sběr nebezpečných a objemných odpadů probíhá dvakrát ročně do přistavených kontejnerů na předem určená místa.

Nebezpečné odpady jsou:

 • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
 • barvy, lepidla chemikálie
 • zářivky, výbojkyAKU – baterie
 • suché galvanické články – monočlánky
 • pneumatiky
 • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
 • oleje, olejové filtry
 • lednice, mrazáky
 • vyřazené léky

Objemné odpady jsou odpady z domácností, které kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako popelnice. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.


Stavební odpady

Stavební odpady a suti nelze na území Mladosmolivecka ukládat, je nutné odpad odvážet na skládku do Chrástu u Březnice nebo si objednat přistavení kontejneru firmou RUMPOLD-P s.r.o.. Likvidaci stavebních odpadů si hradí každý občan sám.

Skládka Chrást u Březnice

Chrást 1, okres Příbram, tel. 602 660 899

Pondělí 6:00 – 16:30
Úterý 6:00 – 16:30
Středa 6:00 – 16:30
Čtvrtek 6:00 – 16:30
Pátek 6:00 – 16:30
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Sběrný dvůr

Občané mohou využít i služeb sběrného dvora ve Dvorci, města Nepomuk, kde mohou za poměrně mírný poplatek rozmanité odpady uložit.

SBĚRNÝ DVŮR Nepomuk

tel. 720 503 806 (paní Hořejší Radová)
Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou Mlékárnou)

Pondělí 13 – 18
Středa 08 – 13
Pátek 13 – 18
Sobota 08 – 13

Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Služba je placená dle platného ceníku, vyjma osob trvale bydlících v Nepomuku.