Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 1. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Uzavření pojistné smlouvy na DA
 6. Záměr směny pozemků v k. ú. Radošice p.č. 62/2 KN vzniklý GP 154-101/2017 o výměře 232 m2 za pozemek 62/4 KN vzniklý GP 154-101/2017 o výměře 262 m2 a doplatek za rozdíl m2 ve výši 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 2375 Kč s Liborem Kačenou, Jiřím Kačenou, Pavlínou Loudovou a Simonou Bártovou
 7. Záměr pronájmu pozemku p.č. 817/33 o výměře 15 m2 v k.ú. Dožice za cenu 5 Kč/m2/rok dle GP 143-223/2015 panu Krejčímu z Dožic
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci v k.ú. Dožice IE-12-0006517/12 na pozemky v k.ú. Dožice p.č. 817/10, p.č. 817/9, p.č. 817/8, p.č. 817/1, p.č. 817/5 a p.č. 815/3 o celkové výměře 720 m
 9. Výběr peněžního ústavu pro krátkodobý úvěr na financování projektu CAS a DA Mladý Smolivec
 10. Příkazní smlouva na technický dozor stavby s Ing. Václavem Machem na stavbu Starý Smolivec, Zásobování pitnou vodou
 11. Výsledek kontroly MŠ ve Starém Smolivci
 12. Zpráva stavební komise za rok 2017
 13. Zpráva o hospodaření v lese za rok 2017
 14. Žádost Jana Zodera ze Starého Smolivce na odkup pozemku
 15. Žádost Martiny Korejčkové z Kasejovic o pronájem nebytových prostor v Mladém Smolivci
 16. Úprava výše nájmu pronajímaných prostor hospody v obci Dožice z důvodu značných nákladů na provoz způsobených špatným stavem vnitřních prostor a zařízení
 17. Dotace poskytované obcí na rok 2018
 18. Krajské dotace na rok 2018
 19. Informace o probíhajících projektech
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 1. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.01.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace