Rozhodnutí(archiv dokumentů)

Rozhodnutí jímž v souladu s § 31 odst 4 a § 30 odst. 1 a 2 „zákona“ mění k 31.prosinci 2010 honitby.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

VŽP/906/2010-Sý
Vyřizuje / tel / e-mail: Ing. Josef Sýkora / 371519732 / josef.sýkora@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 18.03.2010

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán vykonávající státní správu na úseku myslivosti věcně příslušný dle ustanovení § 60 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“)a místně příslušný dle § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,o obecním zřízení ve znění pozdějších změn a doplňků po provedeném správním řízení jehož hlavními účastníky dle § 27 odst.1zák. č  500/2004 Sb., správní řád jsou:

  • Ing. Zbyněk Šťastný, nar. 15.4.1955, bytem Dožice 1, 335 01 Nepomuk
  • Honební společenstvo Kladrubce, IČ 71204822 zastoupené starostou, Milanem Šmídem nar. 29.12.1948, bytem Podhůří 2 ,  335 01 Nepomuk
  • Honební společenstvo Kasejovice, IČ 49180061 zastoupené starostou, Josefem Faměrou nar. 22.8.1950, bytem Polánka  13, 335 44  Kasejovice

vydává

R O Z H O D N U T Í

jímž v souladu s § 31 odst 4 a § 30 odst. 1 a 2 „zákona“ mění k 31.prosinci 2010 honitby (hranice mezi honitbou číslo 4 Kasejovice uznaná pod Č.j.: ŽP/1117/93 ze dne 17.3.1993 OkÚ Plzeň-jih, a uvedena do souladu se „zákonem“ rozhodnutím Č.j.:ŽP/1942/02 ze dne 4.2.2003 MěÚ Nepomuk, a honitbou číslo 5 Kladrubce uznaná pod Č.j.:1147/93 OkÚ Plzeň –jih a uvedenou do souladu se „zákonem“ rozhodnutím Č.j.: 1973/02 ze dne 4.2.2003 MěÚ Nepomuk.) Výměry dotčených honiteb se mění:

Kladrubce z původních 1076 ha na 831 ha, z toho:

554 ha zemědělská půda
223 ha lesní půda
23 ha vodní plocha
31 ha ostatní plocha

Kasejovice z  původních 2730 ha na 2975 ha, z toho:

1805 ha zemědělská půda
983 ha lesní půda
45 ha vodní plocha
142 ha ostatní plocha

Pozemky přičleněné z důvodu změny vlastnictví § 31 odst. 4 „zákona“ jsou uvedeny na listu 1 přílohy 1, pozemky přičleněné z důvodu ztráty souvislosti § 30 odst. 1 a 2 „zákona“ jsou uvedeny na  listu 2 a 3 přílohy 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Změna hranic je zakreslena na kopii katastrální mapy (příloha č.2, )která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ

 Městský úřad Nepomuk odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 30.12.2009 od Ing. Zbyňka Šťastného nar. 15.4.1955 bytem Dožice 1,  335 01 Nepomuk žádost o změnu honitby Kasejovice a Kladrubce podle § 31 odst. 4 „ zákona“. Změna honiteb spočívá v přičlenění honebních pozemků Ing. Zbyňka Šťastného nar. 15.4.1955 bytem Dožice 1 z honitby Kladrubce do honitby Kasejovice. Svoji žádost zdůvodnil tím, že došlo ke změně vlastnictví a Ing. Zbyněk Šťastný se stal většinovým vlastníkem honebních pozemků uvedených v listu č. 1 přílohy 1 tohoto rozhodnutí.Tímto dnem bylo pod Č.j.: VŽP/4011/2009-Sý v souladu s § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) zahájeno správního řízení ve výše uvedené věci a v souladu s § 27 odst . 1 správního řádu určeni účastníci řízení. Honební pozemky uvedené v příloze 1 mají souvislost s honitbou Kasejovice a tvoří  sní souvislou honební plochu. Ve lhůtě stanovené zahájením řízení Č.j.:VŽP/4011/2009-Sý nebylo správnímu orgánu doručeno žádné písemné vyjádření ve výše uvedené věci. Proto orgán státní správy myslivosti žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat dle § 81-84 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve lhůtě do 15-ti dnů, jež se počítá od prvního dne po jeho doručení a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u zdejšího odboru MěÚ Nepomuk.

Přílohy:  Příloha č. 1 soupis přičleňovaných pozemků.
Příloha č. 2 mapový zákres přičleňovaných pozemků
Příloha č. 3 Rozdělovník, účastníci řízení

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
v zastoupení Ing. Josef Sýkora

Příloha č. 3

Účastníci řízení

Rozdělovník k Č.j.: VŽP/906/2010-Sý

Zbyněk Šťastný Ing.  Dožice 1  335 01 Nepomuk
Vlasta Blahoutová Ing. V Dolcích 303, 252 28 Černošice
Höferová Jaroslava, Ďáblická 161/8 Praha 8 Ďáblice  182 00
Kopecký Lubomír, Zličinská 2274/26 Praha 6 Břevnov  169 00
Honební společenstvo Kladrubce, Milan Šmíd, starosta, Podhůří 2,  335 01 Nepomuk
Honební společenstvo Kasejovice, Josef Faměra, starosta, Polánka 13  335 44 Kasejovice
Honební společenstvo Ml. Smolivec  Jan Spour, starosta, Budislavice 2,  335 01 Nepomuk
Honební společenstvo Čečovice Jaroslav Sládek, starosta, Čečovice 33, 335 01 Nepomuk
Myslivecké sdružení Kasejovice Fr. Ledvina, předseda, Kasejovice 283, 335 44 Kasejovice
Myslivecká sdružení Životice Milan Šmíd, předseda, Podhůří 2,  335 01 Nepomuk
Myslivecké sdružení „Hájek“ Čečovice, Jiří Berkovec, Nepomuk 448,  335 01  Nepomuk
AGROCHOV Kasejovice-Smolivec,a.s.  335 44  Kasejovice
OBEC  Mladý Smolivec  č. 95 335 01 Nepomuk
Lenka Kunešová Řesanice 11,  335 44 Kasejovice
Věra Nachtmannová Plaská 1338/39,   323 00 Plzeň
Vladimíra Přibáňová Čechova  5,  1727/8,   301 00  Plzeň
Marie Hlavničková Budislavice 15,  335 01 Nepomuk
Josef Pužej  ML. Smolivec 78, 335 01 Nepomuk
Pavel Nachtman Budislavice 30, 335 01 Nepomuk
Václav Netušil Vondroušova 1191/43 Praha Řepy 163 00
Petr Villhelm PhDr. Budislavice 1,  335 01 Nepomuk
Jan Nachtman Arch. Dubského 966 Strakonice 386 01
Vladimír Nachtman Budislavice 7, 335 01 Nepomuk
Zdeněk Nachman Ing.  Plzeňská 679,  339 01 Klatovy
Václav Klain Budislavice 39,  335 01 Nepomuk
Lucie Fousová  Budislavice 21,  335 01 Nepomuk
Václav Sluka  Budislavice  21,  335 01 Nepomuk
Danouš Pletánek Ing. Višňová 2837/7 Sev. Terasa, Ústí nad Labem 400 01
Václav Dobiáš Budislavice  31,  335 01 Nepomuk
Marie Maroušová Šeříková 924,  330 11Třemošná
Václav Hlavnička Budislavice 15,  335 01 Nepomuk
Václav Bláha Budislavice 5,  335 01 Nepomuk
Jan Spour ml. Budislavice 2,  335 01 Nepomuk
Jan Spour  st. Budislavice 2,  335 01  Nepomuk
Anna Vojířová Protifašistických bojovníků 100,  261 01 Příbram
Václav Skuhravý Budislavice 44,  335 01 Nepomuk
Lubomír Kříž Budislavice 40, 335 01 Nepomuk
Marie Křížová Budislavice 40,  335 01 Nepomuk
Olga Hlinková Přetlucká 2330/31,  100 00 Praha Strašice
Václav Šole Kasejovice 273,  335 44  Kasejovice
Marie Šolová Vojanova 775/14,  318 00  Plzeň
Josef Nešvara Bolevecká 680/14,  323 02 Plzeň
Vladimír Nešvára Generála Janouška 896/22,  190 00 Praha
Jan Kubíček Ing. Ve Višňovce 482,  332 09 Štěnovice
Jana Netušilová Dožice 105,  335 01 Nepomuk
Anna Valtová Dvůr Lnáře 18,  387 42 Lnáře
Petr Vávra Rybářství Lnáře  387 42 Lnáře 71

VŽP/906/2010-Sý

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce příslušného Obecního úřadu.

Podpis a razítko osoba, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:  Účastníci řízení veřejnou vyhláškou.
Úřad města Nepomuk, obec Mladý Smolivec, k vyvěšení a podání zprávy odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk o datu vyvěšení a sejmutí.

Dle rozdělovníku

Vyvěšeno na úřední desku: 25.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.04.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace