Veřejná vyhláška(archiv dokumentů)

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

MÚ/VŽP/1301/09
VŽP/3153/2009 - Vita
Vyřizuje / tel / e-mail: Dana Větrovcová / 371519726 / dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
V Nepomuku dne: 7.10.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí ( dále pořizovatel ), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), na základě schváleného zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Mladý Smolivec a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu Mladý Smolivec se koná
dne 2.12.2009 ( středa ) v 16.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Mladý Smolivec. Návrhu územního plánu bude vystaven po dobu 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ Nepomuk v úřední dny pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě a v obecním úřadě Mladý Smolivec.

Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nepomuk a OÚ Srby a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 14.10.2009
Sejmuto dne: 02.12.2009

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění, vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec č.p. 95, 335 01 Nepomuk 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova č.p. 18, 306 13 Plzeň 1

zpracovatel:
Ing., aut. Arch. Pavel Valtr, UrbioProjekt, Bělohorská 3, 301 64 Plzeň

dotčené orgány:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova č.p. 18, 306 13 Plzeň 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, Škroupova č.p. 18, 306 13 Plzeň 1
Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého č.p. 11, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova č.p. 15, 303 22 Plzeň 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova č.p. 9, 320 68 Plzeň 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímalého č.p. 37, 301 00 Plzeň 1
Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, Purkyňova č.p. 27, 301 00 Plzeň 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická č.p. 25, 304 50 Plzeň 1
Pozemkový úřad, Nerudova č.p. 35, 301 00 Plzeň 1
Státní energetická inspekce ČR, Rejskova č.p. 3, 326 00 Plzeň 26
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní č.p. 13, 301 00 Plzeň 1
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.p. 1585/9, 110 00 Praha 1-Nové Město

sousední obce:
Město Kasejovice, Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice
Obec Čížkov, Čížkov č.p. 28, 335 61 Spálené Poříčí
Obec Hvožďany, Hvožďany, 262 44 Hvožďany
Obec Předmíř, Předmíř č.p. 43, 387 42 Lnáře

Vyvěšeno na úřední desku: 14.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.12.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace