Veřejná výzva(archiv dokumentů)

Veřejná výzva na funkci úřednice s pracovní náplní administrativní a spisový pracovník, účetní, finanční referent, mzdová účetní, rozpočtář Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Obecní úřad Mladý Smolivec č. 95
335 01 Nepomuk
Tel.: 371585145

Starostka Obce Mladý Smolivec vyhlašuje

VEŘEJNÁ VÝZVA

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon o úřednících), ve znění pozdějších předpisů, na funkci:

úřednice s pracovní náplní administrativní a spisový pracovník, účetní, finanční referent, mzdová účetní, rozpočtář Obecního úřadu v Mladém Smolivci na dobu neurčitou od 1. 11. 2009 (nejpozději 1. 1. 2010).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 1. státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
 2. věk min. 18 let
 3. způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o úřednících
 5. vzdělání SŠ nebo VŠ
 6. praxe v oboru finanční a mzdové agendy vítána

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků, obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno v souladu s ustanovením. § 6 odst. 4 zákona o úřednících připojit tyto doklady:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Odměňování dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 9

Vyhlašující si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez výběru nejvhodnějšího kandidáta.

Termín podání přihlášky: do 9. 9. 2009
Nástup nejpozději od 1. 1. 2010
Adresa: Obecní úřad Mladý Smolivec
Eva Kubová
Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk
E-mail: ou@mladysmolivec.cz

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 24.08.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.09.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace