Výzva k předložení nabídky(archiv dokumentů)

Výtva k předložení nabídky v souvislosti s projektem: „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“

Obec Mladý Smolivec

V Mladém Smolivci dne 26. 11. 2010

Výzva k předložení nabídky

Zdůvodů předpokládaného poskytnutí finanční pomoci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu snázvem „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“, kdy realizace projektu bude zčásti zajišťována zadávacím řízením „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“, se na Vás obracím, jako na potenciálního dodavatele.
Výběr dodavatele bude prováděn na základě ustanovení „ Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007-2013“, zejména ustanovení bodu 11. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace.
Na základě výše uvedeného Vás vyzývám k předložení nabídky.

Informace o předmětu zadávané zakázky:
Zadávací řízení zahrnuje:
Stavební část – rekonstrukce oplocení památníků, očištění, renovace a opravy stávajících pomníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, rekonstrukce Smírčího kříže Starý Smolivec, rekonstrukce Božích muk Starý Smolivec se zhotovením nového odliku kříže včetně úpravy prostranství u všech pomníků, Smírčího kříže a Božích muk.

Bližší specifikace je součástí „Zadávací dokumentace“, která je přílohou této výzvy.

Identifikační údaje zadavatele:
Jméno/název: Obec Mladý Smolivec
Adresa: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
IČ: 00256935

Informace o zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. Informace o možnosti získání dodatečných informací jsou uvedeny vZadávací dokumentaci.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2010 do 12.00 hod
Místo podání nabídek: Obecní úřad Obce Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk

Termín otvírání obálek , posuzování a hodnocení nabídek:
Termín otvírání obálek:   16. 12. 2010 ve 13.00 hod.
Termín posuzování a hodnocení nabídek: 16. 12. 2010 ve 13.30 hod.
Místo otvírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek: OÚ Obce Mladý Smolivec,  Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk

Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, je dva měsíce, tzn. konec zadávací lhůty je stanoven na 17. února 2011.
Dovoluji si upozornit, že potenciální dodavatel (zájemce) musí prokázat profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady. Zájemce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů a základní kvalifikační předpoklady prostřednictvím:

  • profesní kvalifikační předpoklady - Oprávněním kpodnikání, včetně předložení výpisu zobchodního rejstříku či jiné evidence, má-li vní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění kpodnikání uchazeč nebo zájemce doloží voriginále nebo úředně ověřené kopii, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení výzvy
  • základní kvalifikační předpoklady – Čestným prohlášením (příloha této výzvy); četné prohlášení uchazeč nebo zájemce doloží voriginále (čestné prohlášení podepisuje za firmu každý statutární orgán samostatně).

Lhůta pro předložení dokladů prokazující profesní kvalifikační předpoklady a základní kvalifikační předpoklady potenciálního dodavatele je shodná slhůtou pro podání nabídek tj. do 15. 12. 2010 do 12. 00 hod.
Nejsou akceptovány nabídky na dílčí plnění předmětu zakázky. Dodavatel, který podal nabídku vzadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele vtomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku vzadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů vtomtéž zadávacím řízení.
Nabídky včetně všech souvisejících dokladů se předkládají ve dvou vyhotoveních, jeden originál (u oprávnění může být originál nebo úředně ověřené) a jedna prostá kopie!
Vpřípadě, že budete nabídku posílat poštou, na obálku snabídkou prosím uveďte text: „Zadávací řízení „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“– „NEOTVÍRAT!“. Předání nabídky vobálce je možně i osobně na výše uvedeném místě pro podávání nabídek vpracovní době úřadu.

Spozdravem

Eva Kubová
Starostka obce

Přílohy:

  • Zadávací dokumentace kzadávacímu řízení „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“ včetně příloh ( ke stažení soubor pdf)
  • Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (ke stažení soubor Word 2003)
  • Formulář pro vypracování nabídky „Cenová nabídka“, Souhrnný rozpočet, Slepý rozpočet všech objektů – elektronická podoba
  • Technická dokumentace „Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“ – elektronická podoba
  • CD – elektronická podoba všech dokumentů

Formulář cenová nabídka, souhrnný rozpočet a slepé rozpočty všech objektů jsou k dispozici na OÚ - možno zaslat elektronicky.

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace