Obec Mladý Smolivec

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Mladý Smolivec

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, průběh jednání a přijímání usnesení zastupitelstva obce a další náležitosti související s jednáním zastupitelstva obce.
O záležitostech upravených tímto Jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu s platným právním řádem.

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva obce
Pravomoc zastupitelstva obce je vymezena ústavním pořádkem České republiky a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, především § 84 a § 85 zákona o obcích.

Článek 3
Příprava jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje.
 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
 3. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta. Vychází přitom z plánu práce zastupitelstva obce (je-li schválen), z návrhu členů zastupitelstva obce a aktuálních potřeb obce.
 4. Pozvánku na jednání obdrží členové zastupitelstva obce nejpozději 7 dnů před konáním jednání. Pozvánka obsahuje:
  - dobu a místo jednání
  - program jednání
  - další informace, např. o tom, kde se mohou členové zastupitelstva obce seznámit s materiály, které budou na zasedání projednávány.
  Kromě členů zastupitelstva jsou na zasedání zvány další osoby, jejichž přítomnost je potřebná v rámci projednávaných záležitostí.
 5. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva na úřední desce Obecního úřadu Mladý Smolivec. Kromě toho může být informace zveřejněna i jiným způsobem v místě obvyklým.
 6. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta podle programu.
 7. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.
 8. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
 9. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, je státním občanem České republiky a je v obci hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území obce nemovitost má, mimo jiná práva dle zákona č. 128/2000Sb. o obcích, právo:
  1. požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
  2. podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Článek 4
Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni předem se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá předsedající.
 2. Účast na zasedání stvrzuji  členové zastupitelstva obce podpisem v presenční listině. Je vedena společná presenční listina pro členy zastupitelstva obce, pro občany a hosty zasedání.

Článek 5
Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, nebo jiný pověřený člen zastupitelstva (dále jen předsedající).
 2. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů zastupitelstva do 20 minut po době určené pro začátek, předsedající zasedání ukončí a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání.
 3. V zahajovací části zasedání předsedající:
  1. prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno
  2. oznámí počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje schopnost usnášení
  3. oznámí jména omluvených i neomluvených zastupitelů
  4. v případě potřeby nechá zvolit volební komisi
  5. nechá schválit dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání
  6. jmenuje zapisovatele
  7. nechá schválit program zasedání, popřípadě jeho doplnění
  8. sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky proti němu byly podány.
 4. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí u starosty obce.
 5. Pokud byly uplatněny námitky proti zápisu z předchozího zasedání, rozhodne o nich zastupitelstvo hlasováním po vyjádření ověřovatelů zápisu.
 6. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:
  1. členové zastupitelstva
  2. občané obce, kteří dosáhli věku 18 let
  3. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost
  4. fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou v obci přihlášeni k pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena
  5. mluvčí organizované skupiny občanů k dané problematice
  6. statutární zástupci organizací založených nebo zřízených obcí, vedoucí organizačních složek a útvarů obce.
 7. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 8. Ten, komu předsedající neudělí slovo, se slova nemůže ujmout.
 9. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li však řečník k věci může ho předsedající upozornit a po opětovném upozornění mu slovo odejmout.
 10. Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti, nejde-li o člena zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu zasedání přerušit na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
 11. Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva obce:
  1. Klesne-li v průběhu zasedání zastupitelstva počet členů pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva obce. Náhradní zasedání svolá starosta do 15 dnů.
  2. Byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
  3. V případě, že zastupitelstvo schválí ukončení zasedání, aniž byl vyčerpán program, přičemž schválí přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání zastupitelstva obce.

Článek 6
Hlasování

 1. K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.
 2. O každém návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Před hlasováním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování.
 3. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové zastupitelstva.
 4. O návrzích týkajících se způsobu projednávání hlasuje zastupitelstvo před projednáním věci.
 5. Zastupitelstvo hlasuje veřejně zvednutím ruky. Tajně hlasuje zastupitelstvo za podmínky, že o tom na návrh některého ze zastupitelů rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 6. Veřejně zvednutím ruky se hlasuje v pořadí: pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování.
 7. Vznese-li kterýkoliv člen zastupitelstva bezprostředně po hlasování pochybnost o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování.
 8. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a sdělí, kolik členů zastupitelstva se zdrželo hlasování.
 9. Jestli-že předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu hlasů, může předsedající navrhnout:
  1. návrh doplnit, přepracovat a předložit na příštím jednání zastupitelstva obce
  2. vyzvat k dohadovacímu řízení – za tímto účelem zvolí členové zastupitelstva obce na návrh předsedajícího dohadovací komisi.
 10. Pokud zastupitelstvo obce schválí tajné hlasování, provede se toto prostřednictvím hlasovacích lístků.
 11. V případě tajného hlasování (s výjimkou voleb) sčítání hlasů zajišťuje mandátní komise, která je zvolena zastupitelstvem. Mandátní komise se zvolí poté, co zastupitelstvo rozhodlo o tajném hlasování.Mandátní komise řídí průběh tajného hlasování. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda mandátní komise.

Článek 7
Usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z jednotlivých projednávaných otázek. Každá projednávaná otázka má své vlastní usnesení.
 2. Usnesení musí mít vypovídající schopnost a obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
 3. Kontrolní výbor zastupitelstva obce sleduje a kontroluje přijatá opatření a výsledky plnění.
 4. Kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo obce.
 5. Jednotlivé číslování usnesení je ve tvaru : xxx/yy/  ( např. 100/05/ ), kde:
  • xxx        znamená pořadové číslo usnesení
  • yy           znamená poslední dvojčíslí daného roku

Článek 8
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta.
 2. Zápis dosvědčuje průběh zasedání a přijatá usnesení. Jeho nedílnou součástí je pozvánka na jednání zastupitelstva obce, vlastnoručně podepsaná listina přítomných-prezenční listina a další přílohy.
 3. V zápise se uvádí:
  - den a místo zasedání
  - hodina zahájení a ukončení
  - doba přerušení
  - jména určených ověřovatelů zápisu a jméno zapisovatele
  - jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
  - program zasedání, včetně jeho doplnění
  - průběh a výsledky hlasování
  - podané návrhy a dotazy
  - schválené znění usnesení
  - datum vyhotovení zápisu
  - další skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv přítomný člen zastupitelstva.
 4. Zápis se vyhotoví do 10 dnů po skončení zasedání a podepisuje jej starosta nebo místostarosta a zvolení ověřovatelé. Zápis je v originále uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
 5. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
 6. Uplatněné dotazy v průběhu zasedání zastupitelstva (na které odpovídá starosta nebo členové zastupitelstva) se zaznamenávají v zápise.

Článek 9
Podjatost člena zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci nebo zákona (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením příslušného zasedání zastupitelstva prostřednictvím předsedajícího.
 2. Při projednávání připomínek a bodů, které nebyly v navrženém programu, tedy zastupitelé je neznali předem, je zastupitel, který zjistil, že je v uvedené záležitosti osobně podjat, povinen okamžitě na tuto okolnost upozornit předsedajícího.

Článek 10
Závěrečné ustanovení

 1. Tento aktualizovaný Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 4.2016
 2. Tento aktualizovaný Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016
 3. Změny a doplňky, nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo obce.

Eva Kubová
starostka obce

Zveřejněno: 01.5.2016