Obec Mladý Smolivec

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydalo dne 26. 6. 2008 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o dani z nemovitostí“, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:

  • část obce Mladý Smolivec: koeficient 1,0
  • část obce Starý Smolivec: koeficient 1,0
  • část obce Radošice: koeficient 1,0
  • část obce Dožice: koeficient 1,0
  • část obce Budislavice: koeficient 1,0

Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů, umístěných v níže uvedených částech obce stanoví deficient pro násobení základní sazby daně takto:

  • část obce Mladý Smolivec: koeficient 1,0
  • část obce Starý Smolivec: koeficient 1,0
  • část obce Radošice: koeficient 1,0
  • část obce Dožice: koeficient 1,0
  • část obce Budislavice: koeficient 1,0

Čl. 3

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u staveb pro individuální rekreaci, rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám ve všech částech obce Mladý Smolivec stanoví koeficient 1,5, který se násobí výše daně u všech výše vyjmenovaných staveb.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č. 1/92 ze dne 17. 12. 1992.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1.2009

Eva Kubová - starostka obce
Miroslav Slavíček - místostarosta obce

Zveřejněno: 02.7.2008