Obec Mladý Smolivec

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se na svém zasedání dne 21. 4. 2016 usnesením č. 4/16 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Mladý Smolivec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).*1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.*2
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.*3

Čl. 3
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím ve smyslu zákona o obcích jsou dle místní povahy všechny návsi, ulice, chodníky a veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení ve všech částech obce, tj. Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice, Budislavice, které jsou graficky vyznačena na mapových listech v příloze č. 1. Tato příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede *4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.*5/li>
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.*6
 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za provádění výkopových prací ................................................................10,--    Kč
  2. za umístění stavebních zařízení ...............................................................10,--    Kč
  3. za umístění reklamních zařízení ...............................................................10,--    Kč
  4. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........................1,--  Kč
  5. za umístění zařízení cirkusů ........................................................................1,--   Kč
  6. za umístění skládek ...................................................................................10,--   Kč
  7. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .................................10,--  Kč
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl................................................................................................................10,--  Kč.

Čl. 7
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 5 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození

Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely *7.

Čl. 9
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.*8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.*9

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jan Spour
 místostarosta  

Eva Kubová
starosta

 


*1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

*2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

*3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

*4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

*5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

*6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

*7 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

*8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

*9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zveřejněno: 02.5.2016