Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 3. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 3 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření
5. Inventarizační zpráva
6. Připojení se k akci „Hodina Země 2023“
7. Žádost PK o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
8. Jmenování nového  odborného lesního hospodáře
9. Žádost o podporu Linky bezpečí z.s.
10. Žádost neziskové organizace ALKA o.p.s. o dotaci z rozpočtu Obce Mladý Smolivec
11. Plánovací dokument HZSPK pro řešení mimořádných událostí na území naší obce
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu „Rekonstrukce produktovodu Bělčice-Třemošná mezi Obcí Mladý Smolivec a firmou Čepro a.s. zastoupená zmocněncem INPRO Moravia s.r.o.
13. Příspěvek za členství v SMS ČR
14. Žádost SDH Radošice o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec na uspořádání okrskové soutěže spojené s oslavami 130 let výročí založení sboru
15. Podání žádosti o dotaci do dotačního titulu PK „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“
16. Podání žádosti do dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“
17. Dotace a probíhající stavební akce
18. Došlá pošta
19. Diskuse

 

Mladý Smolivec, 9. 3. 2023

podepsán: František Konvář, starosta obce

 

 

Zveřejněno: 09.3.2023
Sejmuto: 16.3.2023