Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.6.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.6.2021 od 18 h v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec firmě Thi Nhung Vu na provoz prodejny potravin v Radošicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci
 6. Připomínky k návrhu na zrušení Přírodního parku Brdy
 7. Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2020, rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
 8. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2020
 9. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2020
 10. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020
 11. Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství a jeho fungování
 12. Volba delegáta na Valnou hromadu akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Smolivec, a. s.
 13. Žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí finančního daru na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby
 14. Žádost o povolení pořádání akce na rybníku Strhaný s názvem Přejezd lávky ve Starém Smolivci na rybníku Strhaný a o poskytnutí sponzorského daru na tuto akci
 15. Informace ohledně areálu a fary v Budislavicích
 16. Hřiště v našich obcích
 17. Čištění studní ve Starém Smolivci
 18. Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
 19. Došlá pošta
 20. Diskuse

Mladý Smolivec, 10.6.2021

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Zveřejněno: 10.6.2021
Sejmuto: 17.6.2021