Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 8 .2023 od 17.30. hod. v sále v hostinci v Radošicích

 Program:

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Žádost SDH Radošice o poskytnutí věcných darů na pořádání pouťového odpoledne pro děti
  6. Žádost SDH Dožice o poskytnutí věcných darů na pořádání 11. ročníku prakyády Lukáše Zajíce
  7. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „ Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2023“ a uzavření smlouvy na tuto dotaci
  8. Výplata dividend KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s. za rok 2021 a 2022
  9. Záměr prodeje pozemků  Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s. 427/13 – nově vzniklá parcela dle GP č. 196-15/2023 a st. 94/3 v zemědělském areálu Radošice, k.ú. Radošice
10. Žádost Veroniky Kubové za Smolivecké noviny o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec na pořádání akce „ Konec prázdnin s překvapením“
11. Smlouva o poskytování právní pomoci
12. Dotace a probíhající stavební akce
13. Došlá pošta
14. Diskuse

Mladý Smolivec, 10. 08. 2023

Podepsán: František Konvář, starosta obce

Zveřejněno: 10.8.2023
Sejmuto: 17.8.2023