Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 4. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 4 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Program

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření
5. Žádost o poskytnutí dodace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec firmě DUC ANH TU na provoz obchodu s potravinami v obci Radošice na rok 2023
6. Žádost o poskytnutí dodace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec firmě DUC ANH TU na provoz obchodu s potravinami v obci Dožice na rok 2023
7. Žádost o poskytnutí dodace z rozpočtu Obce Mladý Smolivec firmě DUC ANH TU na dovoz potravin do obce Budislavice na rok 2023
8. Žádost SDH Mladý Smolivec o poskytnutí věcných darů na pořádání dětského maškarního reje
9. Žádost SDH Dožice o poskytnutí věcných darů na dětský maškarní bál
10. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý plzenec, a.s.
11. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „ZELENÁ OBEC“
12. Žádost společnosti KOMPAKT spol.s.r.o. o finanční podporu ve formě nákupu reklamní plochy na vozidlo pro sociální účely, která pomůže k získání auta pro terénní pečovatelskou službu Nepomuk
13. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Petrem Novým na činnosti spojené s lesním hospodářstvím a samovýrobou v obecních lesích
14. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
15. Příprava výběrového řízení na opravu požární nádrže v Dožicích na pozemku parc.č.817/13 v k.ú.Dožice a přijetí dotace od PK
16. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Mladý Smolivec a EKO-KOM,a.s.
17. Dotace a probíhající stavební akce
18. Došlá pošta
19. Diskuse

 

Mladý Smolivec, 13. 4. 2023

podepsán: František Konvář, starosta obce

 

 

Zveřejněno: 13.4.2023
Sejmuto: 20.4.2023