Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22. 6. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 22. 6 .2023 od 17.30. hod. v sále v hostinci v Dožicích

Program

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Mladý Smolivec IČO 00256935 a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci Elektro Wellmont, s.r.o. IČ 25221281 - par.č. 263/101 v k.ú. Mladý Smolivec
6. Žádost SDH Starý Smolivec o poskytnutí věcných darů na pořádání sportovního odpoledne pro děti
7. Žádost COOP Plzeň, družstvo, IČ 00031976 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu prodejny ve Starém Smolivci
8. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDHO Budislavice kat. V,  pro JSDHO Starý Smolivec, kat. V,  JSDHO Mladý Smolivec, kat. III a pro JSDHO Radošice, kat.Va uzavření smluv na tyto dotace
9. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023“ na opravu havarijního stavu střechy obecní stodoly v Mladém Smolivci a výběr zhotovitele
10. Výběr dodavatele mulčovacího ramene dle došlých nabídek
11. Darovací smlouva pro Bělčické mažoretky
12. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022
13. Žádost Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s. o odkup parcel č. 427/13 – nově vzniklá parcela dle GP č. 196-15/2023 a st. 94/3 v zemědělském areálu Radošice
14. Dotace a probíhající stavební akce
15. Došlá pošta
16. Diskuse

Mladý Smolivec, 14. 6. 2023

Podepsán: Fratišek Konvář, starosta obce

Zveřejněno: 14.6.2023
Sejmuto: 22.6.2023