Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18 h v hostinci v Budislavicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost HC Mladý Smolivec o finanční příspěvek na sezónu 2021/2022
 6. Žádost Michala Panýrka z Radošic o odkup pozemku v k. ú. Mladý Smolivec par. č. 263/100 dle nově vzniklého GP 224-214/2021 za cenu 300 Kč/m2 a náklady na zaměření
 7. Prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 954/3 o výměře 17 m2 a p.č. 946/37 o výměře 41 m2 dle GP č. 225-215/2021 za cenu 90 Kč/m2 a náklady na zaměření paní Ivaně Šulcové ze Spáleného Pořičí před nemovitostí v Mladém Smolivci čp. 15
 8. Směna nově vzniklého pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 74/3 o výměře 151 m2 dle GP č. 226-223/2021 za pozemek ve vlastnictví obce p.č. 946/23 s doplatkem rozdílné výměry 67 m2 za cenu 90 Kč/m2 s Vladislavou Novákovou z Prahy před nemovitostí v Mladém Smolivci čp. 33
 9. Nabídka spolku Naše odpadky
 10. Odpadové hospodářství – změna vyhlášky
 11. Žádost KPŽE Budislavice o věcné dary na mariášový turnaj
 12. Žádost pana Skuhravého z Budislavic o zřízení vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 44 v Budislavicích
 13. Silnice v obci Dožice – dokončení, vyúčtování
 14. Žádosti o odkup pozemků v našich obcích
 15. Vrt Radošice a vyhlášení výběrového řízení
 16. Fara a areál kostela v Budislavicích
 17. Výběr dodavatele elektrické energie a uzavření smlouvy na odběrná místa obce
 18. Příprava rozpočtu na rok 2022
 19. Dotace a stavební akce
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

Mladý Smolivec, 16. 9. 2021

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Zveřejněno: 16.9.2021
Sejmuto: 23.9.2021