Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 5. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 25. 5 .2023 od 17.30. hod. v sále v hostinci v Budislavicích.

PROGRAM:

1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení
4. Rozpočtové opatření
5. Zpráva o provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ Starý Smolivec, okres Plzeň – jih
6. Schválení účetní závěrky v MŠ Starý Smolivec, okres Plzeň – jih za rok 2022, výsledek hospodaření roku 2022
7. Schválení dodatku č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Starý Smolivec, okres Plzeň - jih
8. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec za rok 2022 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
9. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec za rok 2022
10. Žádost o poskytnutí dotace – Domov pro seniory, Tř.T.G. Masaryka, Blatná ve výši Kč 5000,- na náklady spojené s poskytováním služeb
11. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu PK „ Zachování prodejen v malých obcích PK 2003
12. Výběr dodavatele LED veřejného osvětlení do obce Budislavice , Radošice, Starý Smolivec, Mladý Smolivec
13. VZMR-výběr zhotovitele na opravu požární nádrže v Dožicích
14. Územní studie stavebních pozemků Starý Smolivec „ Strhaný“
15. Dotace a probíhající stavební akce
16. Došlá pošta
17. Diskuse

Mladý Smolivec, 18.05.2023

podepsán: František Konvář, starosta obce

Zveřejněno: 18.5.2023
Sejmuto: 25.5.2023