Obec Mladý Smolivec

Rekonstrukce místních komunikací v obci Ml. Smolivec a její části Dožice

Jak probíhá a jaký bude další postup při rekonstrukce místních komunikací v obci Ml. Smolivec a její části Dožice

7.4.2009
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“
V letošní roce provedeme v našich obcích rekonstrukci spolufinancovanou Evropskou unií tří místních komunikací . Jedná se o jednu místní komunikaci v Mladém Smolivci s názvem „Hlinovna-Draha“ a dvě v Dožicích s názvy „Ke mlejnu“ a „Do souhradí“.
Všechny tři komunikace jsou v současné době ve zcela nevyhovujícím stavu a proto jsme v loňské roce podali projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Dožice“ do 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa Dostupnost center, oblast podpory Rozvoj místních komunikací. Náš projekt byl úspěšný a získali jsme na tuto rekonstrukci, která obnáší celkové náklady 6.177.724,54 Kč, dotaci ve výši 5.647.352,59 Kč. Jedná se o příspěvek Společenství ve výši 5.189.459,13 Kč a Národní spolufinancování ve výši 457.893,46 Kč. Naše obec se na této rekonstrukci podílí 7,5%, tj. částkou 530.371,95 Kč.
Jedná se o finančně nákladnou akci, kterou by si naše obec bez finanční výpomoci Evropské unie nemohla z vlastního rozpočtu vůbec dovolit. Rekonstrukci provádí na základě výběrového řízení firma STRABAG a.s.
V Mladém Smolivci se jedná o prašnou komunikaci v délce 590 m a průměrné šířce 4 m. Komunikace je spojnicí místních podnikatelů, trvale žijících občanů, rekreačních objektů a plánované zástavby s okolím. Rekonstrukce této části nebo-li I. etapa začala 1. 3. 2009 předáním staveniště, ale fyzicky, díky nepříznivému počasí, začala až 27. 3. 2009. Rekonstrukce komunikace bude dokončena 30. 4. 2009.
V Dožicích se budou rekonstruovat dvě komunikace, a to „Do souhradí“ a „Ke mlejnu. Délka těchto úseků je dohromady 800 m při průměrné šířce komunikace 4 m. Součástí rekonstrukce komunikace „Ke mlejnu“ je i rekonstrukce točny pro autobusy. Rekonstrukce obou částí nebo-li II. etapa začne 1. 6. 2009 a bude dokončena 31. 8. 2009. Obě tyto komunikace jsou poškozené hlavně po výstavbě veřejného vodovodu z roku 2002.
Nový povrch komunikací je navržen z asfaltového betonu ABS a obalovaného kameniva OKH. Rekonstrukce přispěje k bezpečnému a pohodlnému průjezdu těchto částí obcí. Bude sloužit nejen občanům a podnikatelům těchto částí, ale celému okolí, návštěvníkům naší obce. Zajisté se rekonstrukcí zlepší i vzhled a upravenost našich obcí.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová