Obec Mladý Smolivec

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zastupitelstvo Obce Mladý Smolivec schválilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svým usnesením tento vnitřní předpis Obce Mladý Smolivec (dále jen „směrnice“):

Čl. 1
Předmět směrnice

 1. Tato směrnice upravuje postup při vyřizování žádostí o informace podaných v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
 2. Tato směrnice stanovuje povinnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec (dále jen „OÚ“), jeho zaměstnanců obce a uvolněných členů zastupitelstva Obce Mladý Smolivec (dále jen „zastupitelstvo“) při vyřizování žádostí o informace.
 3. Při poskytování informací občanům obce a členům zastupitelstva ve věcech upravených zákonem o obcích se postupuje podle uvedeného zákona a tato směrnice se nepoužije. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby a osobní údaje lze poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Žádost o informaci

 1. Žádost o informaci je žádost podaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Žádost o informaci, která nesplňuje formální náležitosti ani jednoho z citovaných zákonů a není ani jiným podáním podle zvláštních právních předpisů nebo vnitřních předpisů obce bude posouzena a v případě možností vyřízena v souladu s principy dobré správy.
 2. Za žádost o informaci se nepovažuje dotaz na názory, budoucí rozhodnutí a žádost o informace, které neexistují a musely by být nově vytvořeny. Na takovéto žádosti se nevztahuje povinnost poskytnout informaci, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 3. Zpracovatel žádosti o informaci je zaměstnanec obce nebo uvolněný člen zastupitelstva, který je podle své náplně práce příslušný k vyřízení dané žádosti o informaci.
 4. Způsob podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. upravuje ustanovení § 13 citovaného zákona.
 5. Žádost o informaci může být podána ústně nebo písemně, a to i v elektronické podobě, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou:
  1. Písemnou žádost je možné podat na podatelně OÚ ve stanovené úřední době OÚ nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (pošta). Podatelna na požádání potvrdí na předloženou kopii (stejnopis) žádosti její přijetí.
  2. Žádost v elektronické podobě je nutné zaslat na adresu elektronické podatelny OÚ (podatelna@mladysmolivec.cz nebo do datové schránky - ID schránky: 39ya6vr), jinak není žádostí ve smyslu zákona o informacích. O této skutečnosti OÚ pisatele neprodleně, je-li to možné, vyrozumí a současně jej poučí o správném postupu.
  3. Ústní žádost lze podat osobně ve stanovené úřední době, je-li přítomen a nemá-li jiné jednání příslušný zpracovatel žádosti, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ním. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní a obdobně se vyřizuje; v případě, že ji nelze neprodleně vyřídit, je zpracovatel žádosti oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě.

Čl. 3
Vyřizování žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují na základě žádosti o poskytnutí informace nebo zveřejněním.
 2. Zveřejňování informací podle § 5 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. zabezpečuje úřednice OÚ, zpřístupňování informací podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. (seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy) zabezpečuje starosta a zveřejňování poskytnutých informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zabezpečuje úřednice OÚ.
 3. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. zabezpečuje:
  1. úřednice OÚ, pokud jde o informace související s její činností OÚ,
  2. starosta obce, pokud jde o informace související s jeho činností.
 4. Vyřizování písemných žádosti o poskytnutí informaci upravují ustanovení § 14 až 16 zákona č. 106/1999 Sb., omezení práva na informace bez ohledu na formu podání žádosti stanovuje citovaný zákon v § 7 až 12. Základní postup vyřízení žádosti je následující:

  Příslušný pracovník posoudí obsah žádosti a:

  1. zjistí-li, že požadovaná informace nespadá do působnosti obce, žádost odloží a tuto
  2. odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  3. brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  4. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  5. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, případně v této lhůtě předloží žadateli konečnou licenční nabídku.

  Při poskytování informací příslušný pracovník:

  1. provede všechna potřebná omezení práva na informace tak, že požadované informace včetně doprovodných informací poskytne po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon,
  2. poskytne informaci ve formátu a v jednacím jazyce podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud zákon nestanoví jinak,
  3. v případě, že požadovaná informace je součástí většího celku a její vynětí by představovalo pro úřad nepřiměřenou zátěž, poskytne takový celek.

  Způsob poskytování informací žadateli:

  1. informace příslušný pracovník poskytuje, je-li to možné, v elektronické podobě (zpravidla e-mailem), není-li to možné, poskytuje je písemně; zasílají-li se žadateli informace poštou, zasílají se doporučeně,
  2. příslušný pracovník může žadatele v zákonné lhůtě vyzvat (z důvodu objemnosti, váhy zásilky, požadavku úhrady nákladů, apod.), aby si požadované informace osobně vyzvedl,
  3. dohodne-li se příslušný pracovník s žadatelem, že si požadované informace ve stanovené lhůtě osobně vyzvedne a žadatel tak neučiní, budou informace zveřejněny vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a uloženy v písemné podobě u příslušného pracovníka, který informaci poskytl,
  4. je-li možná dohoda s žadatelem o jednodušším způsobu poskytnutí informací, např. nahlédnutím do spisu, pořízením kopie apod., a přitom je to s ohledem na nutnost ochrany dat před zveřejněním ze strany odboru technicky proveditelné, poskytnou se informace tímto dohodnutým způsobem,
 5. Poskytování informací, které jsou předmětem ochrany práva autorského, je možné poskytnout licenční nebo podlicenční smlouvou podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., pokud je to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a v souladu s autorským zákonem. Licenční odměna se sjednává v souladu s prováděcím nařízením vlády.
 6. O postupu při poskytování informace se pořizuje záznam.
 7. Výši nákladů na poskytnutí informací stanoví v souladu se zákonem o informacích a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „Sazebník“).
 8. Zaplacení úhrady nákladů podle stanoveného Sazebníku úhrad nákladů při dodržení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je podmínkou pro vydání požadované informace.

Čl. 4
Evidence vyřizování žádostí o informace

 1. Evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. si vede pracovník zabezpečující vyřízení žádosti (čl.3. odst.3 „směrnice“).
 2. Evidence obsahuje:
  1. podané písemné žádosti o poskytnutí informací,
  2. vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací,
  3. podaná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  4. podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace,
  5. vydaná soudní rozhodnutí ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  6. poskytnuté výhradní licence.
 3. Pracovníci předají svoji evidenci starostovi úřadu, a to vždy ke dni 31.lednu za uplynulý kalendářní rok.
 4. Starosta na základě předaných evidencí zpracovává podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. výroční zprávu za předchozí kalendářní rok o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zabezpečuje její zveřejnění podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva musí být zveřejněna nejpozději do 1. března.

Čl. 5
Schválení a účinnost
Tato směrnice byla schválena usnesením zastupitelstva obce 10/14 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

Eva Kubová  Starostka
Jan Spour Místostarosta

Příloha č. 1
Sazebník úhrad nákladů podle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
a pravidla vybírání úhrad nákladů

 1. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace a úhrady za odeslání informace žadateli.
 2. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny takto:
  1. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:

   Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za každou započatou hodinu práce pracovníka OÚ Mladý Smolivec při vyhledávání informace.

  2. Úhrada za odeslání informace žadateli:

   Poštou dle sazebníku České pošty, s.p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.

  3. Materiálové náklady za každou stranu (fotokopie papírová i elektronická):

   formát A4 5,00 Kč
   formát A3 8,00 Kč

  4. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:
   CD            10,00 Kč
   DVD         12,00 Kč
   Obal          5,00 Kč
 3. Po přijetí žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 4. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Mladý Smolivec, složenkou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce podle pokynů zpracovatele žádosti anebo při doručení zásilky s informacemi poštovní dobírkou. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem Obce Mladý Smolivec

Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:

 1. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
 2. žádost o poskytnutí informace je odložena,
 3. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
 4. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
 5. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatřovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou),
 6. žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích.

Zveřejněno: 30.3.2000