Obec Mladý Smolivec

Vodovod Dožice

Výstavba obecního vodovodu v obci Dožice

29.11.2001
Bezesporu největší investiční akcí poslední doby byla výstavba veřejného vodovodu v obci Dožice.
Nutnost vybudování veřejného vodovodu byla dána naléhavou potřebou napravit neuspokojivý stav v zásobování pitnou vodou v dostatečném množství a kvalitě, která se dosud získávala individuálně z mělkých studní uprostřed zástavby.
Již v první polovině devadesátých let byly prováděny průzkumné práce na hledání vhodného vodního zdroje.Jako nejvhodnější s ohledem na vydatnost a kvalitu byl vyhodnocen vodní zdroj v prostoru "Žabokrčka". Na základě této skutečnosti byla již v roce 1996 zpracována potřebná projektová dokumentace, kde kromě pokrytí zásobování obyvatel pitnou vodou slouží zdroj také k zásobování drobného zemědělství a k zabezpečení požární ochrany obce.Stavební náklady činily v době zpracování dokumentace 5,545.000,- Kč.
Zahájení stavby muselo být z finančních důvodů několikrát odloženo.Až v roce 2000 se podařilo zastupitelstvu obce s maximálním přičiněním starosty p.V.Hlinky zajistit dostatek finančních prostředků.
V řádném výběrovém řízení, po předložení nabídkové ceny 4,900.000,- Kč byla jako generální dodavatel stavby vybrána firma Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. s tím , že za účelem snížení nákladů samotnou stavbu vodojemu provede obec svépomocí občany obce a Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. ji bude zajišťovat pouze dodávkami materiálu, provedením vodoinstalačních a elektroinstalačních prací.
Poté co byli občané na veřejném zasedání 7.6.2000 seznámeni s projektovou dokumentací, cenami vodovodních přípojek a časovým plánem stavby byla 26.6.2000 stavba fakticky zahájena.
Současně se zemními pracemi a pokládkou vodovodního řadu byla 27.7.2000 zahájena stavba vodojemu . Po dokončení hrubé stavby byly 21.10.2000 osazeny dvě laminátové nádrže a po dokončení střechy byla stavba vzhledem k blížící se zimě přerušena.
Práce na stavbě byly obnoveny 15.3.2001 dokončováním rozvodné sítě a instalací domovních přípojek.Na vodojemu se současně prováděly izolační práce, venkovní omítky, zámečnické instalace, elektroinstalace a montáž chlorátoru.Na závěr byly provedeny úkony spojené s těsností a desinfekcí potrubí a terénní úpravy včetně oprav živičných povrchů vozovek.
Na základě žádosti a místního šetření vydal stavební úřad 21.11.2001 kolaudační rozhodnutí k prozatímnímu užívání stavby.

Zastupitelstvo obce děkuje:
- všem občanům kteří se aktivně podíleli na výstavbě veřejného vodovodu a kteří odpracovali celkem 2859 brigádnických hodin z toho místní trvale žijící občané 2540 hodin
- starostovi p. V.Hlinkovi za přínos na výstavbě vodovodu přesahující jeho povinnosti
- p.F.Blovskému za organizaci a dohled nad stavbou
- firmě Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. za kvalitu provedené práce a spolupráci s obcí

Parametry veřejného vodovodu:

kopaná studna průměr 2 m , hloubka 5,3m
vodojem
zděný objekt 5 x 10 x 9,5 m zapuštěný 1,5 m do terénu obsypem v němž jsou umístěny 2 ks laminátových nádrží o objemu celkem 100 m3
výtlačný řad PE 63 celkem 650 m
spotřební řad průměr 110, 90, 63 celkem 2473 m
celkové stavební náklady 5,500.000,- Kč

Autor článku: Blovský
Autor fotografií: Blovský