Obec Mladý Smolivec

Výzva

Výzva k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec - Dožice“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro zadávací řízení dle Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele a osoby zastupující zadavatele

Název: Obec Mladý Smolivec
Sídlo: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
Jednající: Eva Kubová, starostka
IČ: 00256935
DIČ: CZ00256935

Kontaktní osoba: Eva Kubová
Telefon: + 420 602 175 471, + 420 371 585 145
E-mail: ou@mladysmolivec.cz

Obec Mladý Smolivec je veřejným zadavatelem dle ustanovení §2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“).

Zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 151 ZVZ nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností dle ZVZ souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedenou.

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa)

Obchodní firma: GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo: Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100,

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Marišinský
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 542 212 119
E-mail: marisinsky@grantikacs.com

Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti dle ustanovení § 74 odst. 7 ZVZ, tj. že se nebude účastnit zadávacího řízení jakožto uchazeč, nebude se podílet na zpracování nabídky a nemá osobní zájem na zadání veřejné zakázky.

Osobě zastupující zadavatele není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, ke zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

II. Druh veřejné zakázky a vymezení předmětu veřejné zakázky

 1. V souladu s ustanovením §9 a §25 odst. 2 ZVZ má veřejný zadavatel v úmyslu zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení shora označenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
 2. Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a dále zajištění souvisejících dodávek a služeb nezbytných k vybudování cyklostezky mezi obcemi Dožice a Starý Smolivec a související rekonstrukce mostu.
 3. Přesný rozsah, obsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden zadávací dokumentaci, a to zejména v technických podmínkách, kterými se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem Ing. Petrem Hulinským, se sídlem Bolzanova 1707/6, 301 00 Plzeň, IČ 49201891, číslo autorizace ČKAIT 0200343 (dále jen jako „projektová dokumentace“), a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:
  Druh dodávek CPV kód
  Stavební práce 45000000-7
  Výstavba cyklistických stezek 45233162-2
  Stavební úpravy mostů 45221100-3
  Stavební úpravy při rekonstrukci mostů 45221119-9

III. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci a její přílohy v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 ZVZ v listinné podobě na základě písemné žádosti dodavatele doručené na shora uvedenou adresu zadavatele nebo kontaktní adresu osoby zastupující zadavatele. Další podmínky přístupu k zadávacím podmínkám viz profil zadavatele www.mladysmolivec.cz.

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, nejpozději 19. 4. 2012 do 14:00 hodin.

V. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Veškeré požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

VI. Údaje o hodnotících kritériích

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení bude rozhodující nabídková cena v Kč včetně DPH

V Mladém Smolivci dne 29. 3. 2012

Eva Kubová
starostka
Obec Mladý Smolivec

Přílohy

Zveřejněno: 29.3.2012