Obec Mladý Smolivec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2004

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2004.

KRAJSKY ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Č.j.:EK/1896/04

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce Mladý Smolivec podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích").
Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004 (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.") a zákona č. 421/2004 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10. 6. 2004.
Přezkoumání se uskutečnilo dne 12.4.2005 na Obecním úřadu v Mladém Smolivci.
Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing. Marcela Šaškova
kontrolor- Ing. Miroslava Vyskočilová
Součinnost při přezkoumání hospodaření poskytovali:
Václav Hlinka - Starosta
Marie Skuhravá - účetní
Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Mladý Smolivec nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny nedostatky.
C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2004 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,11%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,11%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O

Za Krajský úřad Plzeňského kraje:
Ing. Marcela Šaškova.....
Ing. Miroslava Vyskočilová......

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladý Smolivec byl seznámen a výtisk č. 2 obdržel starosta obce.
Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. je přiloženo ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obdržel a s jejím obsahem byl seznámen starosta obce.
dne: 12.4.2005

Zveřejněno: 30.4.2005
Sejmuto: 15.5.2005